IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens arbete med arbetssökandes handlingsplaner och aktivitetsrapporter 2020 och 2021

Alla som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen har rätt till en individuell handlingsplan som tydliggör arbetssökandets inriktning. Den arbetssökande ska söka arbete aktivt, och med utgångspunkt i handlingsplanen redovisa de aktiviteter som hen har genomfört för att ta sig ur arbetslösheten. Handlingsplaner och aktivitetsrapporter är centrala både för Arbetsförmedlingens stöd till den arbetssökande, och för kontrollen av om den som får någon form av ersättning vid arbetslöshet lever upp till kraven för det.

IAF:s årliga granskning av Arbetsförmedlingens arbete med arbetssökandes individuella handlingsplaner och aktivitetsrapporter visar att arbetet brister i flera avseenden, särskilt när det gäller innehållet i handlingsplanerna.

Handlingsplanerna innehåller inte det de ska

IAF:s granskning omfattar både arbetssökande med arbetslöshetsersättning och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Granskningen visar att 9 av 10 arbetssökande hade en handlingsplan under 2020, och IAF bedömer att Arbetsförmedlingen i hög utsträckning följer kravet i regelverket. Det var dock inte alla som fick handlingsplanen inom 30 dagar efter inskrivningen vid Arbetsförmedlingen. 

När det gäller innehållet i handlingsplanerna visar granskningen bland annat följande:

  • I 9 av 10 handlingsplaner för arbetssökande med arbetslöshetsersättning var den arbetsmarknadspolitiska bedömningen ofullständig. Bland programdeltagare var det drygt 8 av 10. Det var framför allt en beskrivning av arbetsmarknadens krav eller behov inom den arbetssökandes yrkesmässiga sökområde som saknades, men även Arbetsförmedlingens bedömning av den arbetssökandes möjligheter och behov för att ta sig ur arbetslösheten. IAF bedömer därför att Arbetsförmedlingen i mycket låg utsträckning följer regelverkets krav att handlingsplanen ska innehålla en arbetsmarknadspolitisk bedömning som utgår från den arbetssökandes förutsättningar för arbete, arbetsmarknadens krav och Arbetsförmedlingens uppdrag.
  • Närmare 5 av 10 arbetssökande med arbetslöshetsersättning hade inte någon aktivitet inplanerad i sin handlingsplan under det första kvartalet 2021. Bland programdeltagare var det närmare 7 av 10. IAF bedömer därför att Arbetsförmedlingen i låg utsträckning följer regelverkets krav att handlingsplanerna ska innehålla arbetssökandes planerade aktiviteter. 
  • I 4 av 10 handlingsplaner för dem med arbetslöshetsersättning saknades det en planerad uppföljning av handlingsplanen. För programdeltagare med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning saknades det i princip i samtliga handlingsplaner. IAF bedömer därför att Arbetsförmedlingen i låg utsträckning följer regelverkets krav att handlingsplanerna ska innehålla uppgifter om hur och när de ska följas upp.
  • 1 av 10 arbetssökande med arbetslöshetsersättning hade inte fått den arbetsmarknadspolitiska bedömningen i handlingsplanen ändrad sedan 2019 eller tidigare. Bland programdeltagare var det 2 av 10. IAF bedömer att Arbetsförmedlingen i låg utsträckning följer kravet att handlingsplanen ska revideras vid behov så att den alltid är aktuell.

Större brister för långtidsarbetslösa

Granskningen visar att det var vanligare att handlingsplanerna var ofullständiga för den grupp som hade varit arbetslösa kortare tid än 12 månader. Det var alltså fler handlingsplaner som innehöll de tre områden som de ska innehålla för långtidsarbetslösa. I övrigt visar granskningen större brister när det gäller långtidsarbetslösa:

  • Drygt 3 av 10 långtidsarbetslösa med arbetslöshetsersättning hade inte fått den arbetsmarknadspolitiska bedömningen ändrad eller uppdaterad någon gång sedan handlingsplanen upprättades. Det var 4 av 10 bland långtidsarbetslösa deltagare i arbetsmarknadspolitiska program.
  • Långtidsarbetslösa hade genomgående färre planerade aktiviteter, oavsett ersättningsform, och de aktiviteter som hade funnits låg långt tillbaka i tiden.
  • Närmare 8 av 10 långtidsarbetslösa med arbetslöshetsersättning saknade en planerad uppföljning av handlingsplanen.

Var tredje aktivitetsrapporter granskas inte skyndsamt

Granskningen visar att Arbetsförmedlingen granskar alla aktivitetsrapporter som arbetssökande lämnar in, men att alla inte granskas skyndsamt. Under 2020 var det 35 procent av aktivitetsrapporterna, oavsett vilken ersättningsform de arbetssökande hade, som inte granskades skyndsamt, vilket vi i det här sammanhanget definierar som inom 14 dagar. När det gäller arbetslöshetsersättning har andelen aktivitetsrapporter som inte granskades skyndsamt ökat med 23 procentenheter, jämfört med 2019.