IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Deltidsbegränsningen i arbetslöshetsförsäkringen

2017 förändrades den regel som begränsar hur länge en sökande kan få arbetslöshetsersättning för veckor hen har deltidsarbetat. IAF har analyserat vad den nya begränsningsregeln har haft för konsekvenser för utbetalningarna av arbetslöshetsersättning, hur den har påverkat deltidsarbetande ersättningstagare samt om den har påverkat kvinnor och män lika. Granskningen analyserar också hur förändringen har påverkat arbetslöshetsförsäkringens funktion som en omställningsförsäkring.

Deltidsbegränsningen kan ha blivit dyrare än budgeterat

I granskningen uppskattar IAF att förändringen ökade statens utgifter för arbetslöshetsersättning med cirka 490 miljoner kronor under 2017–2019, det vill säga 140 miljoner kronor eller 40 procent mer än vad regeringen budgeterade för perioden inom utgiftsområdet. Resultatet bör dock tolkas med viss försiktighet, eftersom det bygger på vissa antaganden och avgränsningar.

Förändringen påverkade kvinnor och män olika

För de flesta som förbrukade sin deltidsersättning innebar förändringen av deltidsbegränsningen att de fick fler dagar med deltidsersättning, men var sjunde person fick färre deltidsdagar än om regeln inte hade ändrats.

Det var vanligare att kvinnor deltidsarbetade och förbrukade sin deltidsersättning. Förändringen påverkade därför fler kvinnor än män. Förändringen medförde att kvinnor i genomsnitt fick ut något färre deltidsdagar än män innan de hade förbrukat sin deltidsersättning. Detta eftersom kvinnor tog ut färre deltidsdagar per deltidsvecka jämfört med män.

Arbetslöshetsförsäkringens funktion som omställningsförsäkring verkar inte ha påverkats märkbart

Granskningen analyserar utvecklingen av övergångar till heltidsersättning, nya ersättningsperioder och nya ersättningsperioder med deltidsersättning, antal sökta arbeten och antalet skickade underrättelser för att bedöma om förändringen har påverkat arbetslöshetsförsäkringens funktion som en omställningsförsäkring för deltidsarbetslösa. Utifrån de utfall som har studerats ser vi inte att förändringen av deltidsbegränsningen haft någon betydande påverkan på hur väl arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring för de deltidsarbetslösa.