IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlingens arbete med handlingsplaner och aktivitetsrapporter 2021 och 2022

Arbetsförmedlingen upprättar i hög utsträckning individuella handlingsplaner inom 30 dagar efter att arbetssökande skrivit in sig vid Arbetsförmedlingen. De har även blivit bättre på att granska inkomna aktivitetsrapporter skyndsamt. Men innehållet i handlingsplanerna har brister.

Handlingsplaner och aktivitetsrapporter är centrala både för Arbetsförmedlingens stöd till den arbetssökande, och för kontrollen av om den som får någon form av ersättning vid arbetslöshet lever upp till kraven för det.  Det här är den tredje årligt återkommande rapporten om Arbetsförmedlingens arbete med arbetssökandes individuella handlingsplaner och aktivitetsrapporter.  

Arbetsförmedlingen följer kravet att upprätta handlingsplaner inom 30 dagar i hög utsträckning

Bland de som skrevs in på Arbetsförmedlingen under 2021 var det drygt 9 av 10 arbetssökande som fick eller begärde arbetslöshetsersättning som hade fått sin handlingsplan upprättad inom 30 dagar efter inskrivningen. Motsvarande resultat för programdeltagare som fick eller hade möjlighet att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning var drygt 8 av 10. IAF bedömer därmed att Arbetsförmedlingen i hög utsträckning följer kravet att de arbetssökande ska få en individuell handlingsplan upprättad inom 30 dagar efter inskrivningen vid Arbetsförmedlingen. 

Inkomna aktivitetsrapporter granskas skyndsamt

Det var drygt 8 av 10 aktivitetsrapporter som lämnades in digitalt under 2021 som granskades av Arbetsförmedlingen inom 14 dagar, både för arbetssökande som fick eller begärde arbetslöshetsersättning och för programdeltagare som fick eller hade möjlighet att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Detta är en förbättring jämfört med 2020 då det var knappt 7 av 10 aktivitetsrapporter som granskade i tid. IAF bedömer därmed att Arbetsförmedlingen i hög utsträckning följer kravet att skyndsamt granska inkomna aktivitetsrapporter. 

Mer än åtta av tio handlingsplaner innehåller ofullständiga arbetsmarknadspolitiska bedömningar

I likhet med förra årets granskning bedömer IAF att Arbetsförmedlingen i mycket låg utsträckning följer kravet att handlingsplanen ska innehålla en arbetsmarknadspolitisk bedömning som utgår från den arbetssökandes för¬utsättningar för arbete, arbetsmarknadens krav och Arbetsförmedlingens uppdrag

Det var drygt 8 av 10 handlingsplaner för arbetssökande med arbetslöshetsersättning som innehöll en arbetsmarknadspolitisk bedömning som IAF bedömde var ofullständig. Motsvarande resultat var knappt 9 av 10 handlingsplaner för programdeltagare med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Det har endast skett mindre förändringar jämfört med förra årets granskningsresultat. Andelen ofullständiga handlingsplaner har minskat något för arbetssökande med arbetslöshetsersättning, medan den har ökat något för programdeltagare med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Det saknas uppgifter om hur och när en handlingsplan ska följas upp

Granskningen visar, i likhet med förra årets granskning, att det saknades en planerad uppföljning i nästan alla handlingsplaner för programdeltagare med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. När det gäller arbetssökande med arbetslöshetsersättning saknade drygt hälften av handlingsplanerna en planerad uppföljning. Detta är en försämring jämfört med förra årets granskningsresultat som visade att 4 av 10 handlingsplaner saknade en planerad uppföljning. IAF bedömer att Arbetsförmedlingen i mycket låg utsträckning följer kravet att handlingsplanen ska innehålla uppgifter om hur och när den ska följas upp.

Drygt fyra av tio långtidsarbetslösa fick sin handlingsplan reviderad under 2021

IAF har även undersökt om Arbetsförmedlingen ändrade den arbetsmarknadspolitiska bedömningen i handlingsplanerna för arbetssökande och programdeltagare som skrevs in vid Arbetsförmedlingen under 2021. Av dem som vid statistikuttaget hade varit inskrivna vid arbetsförmedlingen 12 månader eller längre, var det drygt 4 av 10 som inte hade fått något i den arbetsmarknadspolitiska bedömningen ändrat sedan handlingsplanen upprättades. IAF bedömer därmed att Arbetsförmedlingen i låg utsträckning följer kravet att handlingsplanen ska revideras vid behov så att den alltid är aktuell.