IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Felaktiga utbetalningar från arbetslöshetskassorna 2021 och 2020

För att bidra till det övergripande målet om minskade felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen fick IAF i regleringsbrevet för 2022 i uppdrag att undersöka och analysera felaktiga utbetalningar från arbetslöshetskassorna för 2021 och 2020. Den här rapporten innehåller IAF:s redovisning av uppdraget.

På grund av pandemin fick arbetslöshetskassorna ett kraftigt ökat ärendeinflöde 2020 jämfört med tidigare år. Även vissa regler i arbetslöshetsförsäkringen ändrades. Detta är de huvudsakliga förklaringarna till att upptäckta felaktiga utbetalningar (återkrav), återbetalningar och polisanmälningar ökade jämfört med tidigare år.

De upptäckta felaktiga utbetalningarna (återkraven) uppgick 2021 till 266 miljoner kronor och 2020 till 199 miljoner kronor. Återbetalningarna för respektive år uppgick 2021 till 142 miljoner kronor och 2020 till 129 miljoner kronor.

Antal polisanmälningar uppgick 2021 till 1501 stycken och 2020 till 976 stycken.

Jämfört med totalt utbetald arbetslöshetsersättning uppgick de upptäckta felaktiga utbetalningarna (återkraven) för 2021 till 1,2 procent och för 2020 till 0,8 procent. Detta är på ungefär samma nivå som tidigare.

De upptäckta felaktiga utbetalningarna motsvarar 55–80 procent av de av IAF uppskattade felaktiga utbetalningarna om 466–335 miljoner kronor 2021. För 2020 motsvarar de upptäckta felaktiga utbetalningarna 45–70 procent av de av IAF uppskattade felaktiga utbetalningarna om 431–280 miljoner kronor. Andelarna och beloppen ska dock tolkas med försiktighet. Detta beror på att det har gått några år sedan den senaste omfattningsstudien genomfördes för att undersöka omfattningen av felaktiga utbetalningar inom arbetslöshetsförsäkringen. Dessutom medförde pandemiåren 2021 och 2020 annorlunda förutsättningar för arbetslöshetskassorna.