IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Felaktiga utbetalningar från arbetslöshetskassorna 2020–2022

Felaktigt utbetald ersättning ska vid upptäckt återkrävas av arbetslöshetskassorna. De upptäckta felaktiga utbetalningarna var 221 miljoner kronor 2022, 265 miljoner kronor 2021 och 198 miljoner kronor 2020. Av de här upptäckta felaktiga utbetalningarna hade ungefär 93 miljoner kronor hittills återbetalats för 2022, ungefär 165 miljoner kronor för 2021 och ungefär 137 miljoner kronor för 2020.

Arbetslöshetskassorna kan göra polisanmälningar när de misstänker bidragsbrott. Antalet polisanmälningar var 1 539 under 2022 och 1 501 under 2021. Det är en ökning från 976 polisanmälningar 2020.

Jämfört med den totalt utbetalda arbetslöshetsersättningen var de upptäckta felaktiga utbetalningarna 1,5 procent för 2022, 1,2 procent för 2021 och 0,8 procent för 2020.

För att bidra till det övergripande målet om minskade felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen fick IAF i regleringsbrevet för 2023 i uppdrag att undersöka och analysera felaktiga utbetalningar från arbetslöshetskassorna 2022. Den här rapporten innehåller IAF:s redovisning av uppdraget.