IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Kontrollfunktionen i en tid av förändring på Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens centralisering av kontrollfunktionen har bidragit till ett förbättrat kontrollarbete i flera avseenden. Arbetsförmedlingen skickar fler underrättelser och kontrollen av aktivitetsrapporter har blivit mer effektiv och enhetlig. Men arbetet med handlingsplaner och kontrollen av om sökta arbeten är lämpliga behöver bli bättre.

Centraliseringen har stärkt flera delar av kontrollarbetet

IAF:s granskningar visar att kontrollarbetet har stärkts i flera delar efter att centraliseringen av kontrollfunktionen har genomförts. Bland annat har antalet underrättelser ökat, samtidigt som andelen underrättelser som inte har skickats, trots att de borde, har minskat. Kontrollen av aktivitetsrapporter är mer systematisk och Arbetsförmedlingen granskar i stort sett alla aktivitetsrapporter inom 14 dagar. 

Arbetet med handlingsplaner och kontrollen av om sökta arbeten är lämpliga behöver bli bättre

IAF har i flera rapporter påtalat brister i Arbetsförmedlingens arbete med handlingsplaner. Bristerna består bland annat i ofullständigt innehåll och att planerna inte uppdateras löpande. 

För att handlingsplanerna ska fungera både som stöd för arbetssökande och som underlag i kontrollarbetet behöver Arbetsförmedlingen göra förbättringar. 

Arbetsförmedlingen behöver också kontrollera om arbetssökande söker lämpliga arbeten samt följa upp om arbetssökande vid behov vidgar sitt yrkesmässiga och geografiska sökområde. 2024 gav regeringen ett uppdrag till Arbetsförmedlingen att öka den yrkesmässiga och geografiska rörligheten på arbetsmarknaden. 

När Arbetsförmedlingen brister i kontrollarbetet finns det risk för felaktiga utbetalningar och för att tiden i arbetslöshet blir längre. 

Arbetsförmedlingens utmaningar i kontrollarbetet

Granskningens slutsatser visar att Arbetsförmedlingen har flera utmaningar att hantera för att kontrollen av arbetssökande ska fungera så bra som möjligt. 

  • Arbetsförmedlingen behöver förbättra kvaliteten i handlingsplanerna så att kraven i bestämmelserna uppfylls, samt att de fungerar bättre både som underlag för kontrollen och som stöd för de arbetssökande.  
  • Arbetsförmedlingen behöver kontrollera att sökta arbeten är lämpliga utifrån den arbetssökandes yrkesmässiga och geografiska sökområde samt följa upp om arbetssökande vid behov vidgar sitt sökområde.
  • Arbetsförmedlingen behöver säkerställa att arbetsförmedlare och kontrollhandläggare skickar alla signaler och underrättelser som de borde skicka om att det kan finnas anledning att anta att arbetssökande inte uppfyller villkoren för sin ersättning.
  • Arbetsförmedlingen behöver säkerställa att arbetsförmedlarnas minskade helhetssyn över de arbetssökande inte påverkar kvaliteten i arbetet med att utöva kontroll samt att relevant information om den arbetssökande är tillgänglig för berörda i kontrollarbetet.
  • Arbetsförmedlingen behöver säkerställa en väl fungerande uppföljning och kontroll av externa leverantörer, så att avvikelserapporteringen fungerar som tänkt.
  • Arbetsförmedlingen behöver förbättra tillgängligheten för arbetssökande så att de får förutsättningar att kunna uppfylla kraven som ställs om att kontakta Arbetsförmedlingen och meddela förändringar.
  • Arbetsförmedlingen behöver fortsätta arbetet med att minska risken för driftstörningar som kan påverka kontrollen av arbetssökande.

Den här rapporten är en slutrapport om Arbetsförmedlingens kontrollarbete under perioden som reformering, och andra förändringar har genomförts. En delrapport publicerades 2022 (2022:5 Arbetsförmedlingens utveckling i en tid av förändring) Slutsatserna i rapporterna baseras på IAF:s rapporter om Arbetsförmedlingens olika delar i kontrollarbetet som har publicerats 2020 – 2023.