IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Kontrollarbetets utveckling i en Arbetsförmedling i förändring

Arbetsförmedlingen genomgår en reformering som berör hela verksamheten. Den här rapporten tar avstamp i centrala slutsatser från granskningar som IAF slutförde under 2021, och beskriver slutsatsernas vidare konsekvenser i Arbetsförmedlingens pågående reformering.

Arbetsförmedlingens centraliserade kontrollarbete har stärkt kontrollen av arbetssökande

IAF ser utifrån flera granskningar en positiv utveckling av Arbetsförmedlingens kontrollarbete. Centraliseringen av kontrollarbetet har stärkt kontrollen av de arbetssökande på flera sätt. Antalet underrättelser som Arbetsförmedlingen har skickat till arbetslöshetskassorna och till Arbetsförmedlingens enhet Ersättningsprövning har ökat, samtidigt som mörkertalet har minskat märkbart. 

Reformeringen ställer ännu högre krav på Arbetsförmedlingens arbete med handlingsplaner 

IAF har tidigare visat att det finns omfattande brister i Arbetsförmedlingens arbete med de arbetssökandes individuella handlingsplaner. Även i den reformerade verksamheten kommer arbetet med handlingsplaner att vara Arbetsförmedlingens ansvar. Uppgifterna i handlingsplanerna kommer att vara centrala även för de fristående aktörerna och IAF bedömer därför att Arbetsförmedlingen behöver komma till rätta med bristerna i handlingsplanerna. 

Brister i fristående aktörers avvikelserapportering får större konsekvenser när deltagarantalet ökar 

En av IAF:s tidigare granskningar visar att Arbetsförmedlingen brister i att säkerställa att avvikelserapporteringen från de fristående aktörerna fungerar som avsett. Arbetsförmedlingen har därefter utökat antalet deltagare i matchningstjänsten rusta och matcha. Om den bristfälliga hanteringen kvarstår kommer bristerna därmed att omfatta fler arbetssökande och det är därför av stor vikt att Arbetsförmedlingen åtgärdar de brister som IAF har påtalat.

Arbetsförmedlingen behöver ha en stabil it-drift och ta större hänsyn till kontrollarbetet vid digitalisering 

En allt mer digitaliserad verksamhet kräver en väl fungerande digital infrastruktur med stabil och pålitlig drift. Det är centralt även för ett väl fungerande kontrollarbete. Det blir till exempel tydligt när driftstörningar leder till att Arbetsförmedlingen beslutar att inte skicka några underrättelser. Den här typen av generella beslut, utan individuell prövning, riskerar att urholka sanktionssystemets legitimitet och är ett avsteg från likabehandlingsprincipen. Det är därför viktigt att Arbetsförmedlingen kommer till rätta med sina driftstörningar som har den här graden av påverkan.

Rapporten visar även att kontrollarbetets krav inte beaktas fullt ut vid utvecklingen av ny funktionalitet och vid införandet av nya system. Fokus läggs i stället i större utsträckning på effektivitet i handläggningen. IAF betonar därför vikten av att Arbetsförmedlingen tillgodoser kontrollarbetets behov och regelverk i sitt fortsatta arbete med att utveckla den digitala miljön.

Rapporten är en del av en övergripande granskning, där IAF följer det pågående förändrings- och utvecklingsarbetet på Arbetsförmedlingen under 2020–2023.