IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Våra granskningsrapporter

Här hittar du granskningsrapporter som vi publicerat sedan 2015.

2015:22

Arbetsförmedlingens uppföljning av anvisningar till arbete

Huvudsyftet med denna rapport är att redovisa och analysera hur Arbetsförmedlingens uppföljning av lämnade anvisningar till arbete fungerar. I den mån det är möjligt...

Rapport

2015:21

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav mot ersättningstagare

Arbetslöshetskassornas hantering av återkrav visade sig redan under det förberedande arbetet vara god. Slutsatsen blev att undersökningen inte skulle inriktas på frågan...

Rapport

2015:20

Arbetslöshetskassornas sanktioner 2014 och första kvartalet 2015

I denna rapport har IAF redovisat och analyserat arbetslöshetskassornas sanktioner efter underrättelse om ifrågasatt ersättningsrätt som Arbetsförmedlingen lämnade...

Rapport

2015:19

Arbetslöshetskassornas beslut om näringsverksamhet som bisyssla

En sökande som har haft ett extraarbete vid sidan av sin heltidssysselsättning under 12 månader har möjlighet att få extraarbetet godkänt som bisyssla. Ett extraarbete...

Rapport

2015:18

Granskning av beslut efter inkomna underrättelser vid Småföretagarnas arbetslöshetskassa

IAF har genomfört en granskning av Småföretagarnas arbetslöshetskassas tillämpning av regelverket vid utredning och beslut ifråga om ersättningsrätt efter inkomna...

Rapport

2015:17

Återbetalning av statsbidrag

Syftet med uppdraget har varit att kartlägga hanteringen av återbetalning av statsbidrag samt redogöra för om hanteringen stödjer en korrekt tillämpning av regelverket.

Rapport

2015:16

Arbetsförmedlingens underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt, 2014 och första kvartalet 2015

IAF har för denna rapport undersökt och analyserat antalet underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt enligt 9, 11 samt 43–43b §§ i lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring...

Rapport

2015:15

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har i regleringsbrevet för 2015 fått i uppdrag att inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor...

Rapport

2015:13

Arbetslöshetskassornas hantering av omprövning av utträde vid bristande betalning av medlemsavgiften

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) kartläggning Arbetslöshetskassornas hantering av omprövning av utträde vid bristande betalning av medlemsavgiften...

Rapport

2015:14

Arbetssökande med svensk arbetslöshetsersättning inom Europa 2011–2014

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) redovisar i denna rapport uppgifter om de individer som, valde att söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med...

Rapport