IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i kammarrättens mål nr 2239-17

Frågan i målet gäller vid vilken tidpunkt ersättningsperioden ska anses börja.