IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i kammarrättens mål nr 2495-18

Fråga om ersättning har betalats ut felaktigt på grund av att tidrapporter inte har skickats in i kronologisk ordning.