IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i kammarrättens mål nr 657-17

Frågan i målet är antalet dagar som frånkännandet ska gälla.