IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Dom i kammarrättens mål nr 7992-14

Frågan i målet är vad som kan anses utgöra godtagbara skäl att inte lämna aktivitetsrapport inom utsatt tid.