IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Organisation

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen är en myndighet med cirka 75 medarbetare. Myndigheten är organiserad i fem enheter. Generaldirektören är myndighetens högsta chef.

Skiss över IAF:s organisation

Myndighetens fem enheter är analysenheten, granskningsenheten, rättsenheten, enheten utveckling och strategi samt enheten verksamhetsstöd.

Mathias Wahlsten är myndighetschef

IAF är en så kallad enrådighetsmyndighet med en generaldirektör som myndighetschef. Det innebär att det är generaldirektören som ansvarar för myndighetens arbete inför regeringen. Sedan 1 september 2022 är Mathias Wahlsten generaldirektör för IAF. 

Mathias Wahlsten har tidigare arbetat som samhällsbyggnadsdirektör och ställföreträdande länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholms län. 

Insynsråd

Enligt instruktionen ska IAF ha ett insynsråd som utses av regeringen. Rådets uppgift är att ha insyn i myndigheten och ge råd till generaldirektören.  Ledamöterna i insynsrådet och är förordnade för en period om två till tre år. 

Ledningsgruppen bistår generaldirektören

I ledningen för IAF ingår, förutom generaldirektören, myndighetens enhetschefer.