IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Statens representanter i arbetslöshetskassornas styrelser

Arbetslöshetskassorna är föreningar som administrerar arbetslöshetsförsäkringen. De leds av en styrelse med minst tre ledamöter och suppleanter. Majoriteten av styrelseledamöterna väljs av arbetslöshetskassornas medlemmar men en ledamot och suppleant i varje styrelse ska representera staten. Det är IAF som utser de statliga representanterna till arbetslöshetskassornas styrelser.

Statens representant i en arbetslöshetskassa har samma ansvar för kassans förvaltning som de andra ledamöterna. Som representant för staten förväntas ledamoten särskilt bevaka statens och det allmännas intressen.