IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om betänkandet En ny lag om stöd vid korttidsarbete

Finansdepartementet vill ha IAF:s synpunkter på kommitténs bedömning av bland annat om det finns fortsatt behov av två system för korttidsarbete, om det finns möjligheter till förenkling av regelverket och om det finns behov av en förändrad och förstärkt reglering för att förhindra felaktiga utbetalningar.

IAF har tagit del av betänkandet och kan konstatera att kommittén har gjort en noggrann översyn av vilka förändringar som bör göras. 

IAF svarar med utgångspunkt utifrån det som berör myndighetens ansvarsområde. Detta är ordinär tillsyn och uppföljning över att arbetsmarknadens aktörer, bland annat de privaträttsliga föreningarna arbetslöshetskassorna, verkar på ett rättssäkert och effektivt sätt. 

Med ovan nämnda utgångspunkt instämmer IAF i betänkandets bedömningar och förslag.