IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om fler veckor med omställningsstudiestöd

IAF har ombetts att svara på departementspromemorian Ds 2022:29 Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande.

På en alltmer föränderlig arbetsmarknad välkomnar IAF förslaget om ytterligare veckor med omställningsstudiestöd.