IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Nya föreskrifter och allmänna råd om lämpligt arbete

Den 1 juni 2024 börjar nya föreskrifter och allmänna råd om lämpligt arbete att gälla. Ett mål med föreskrifterna är att det ska vara tydligt när det är dags att utvidga sitt geografiska och yrkesmässiga sökområde. Det finns också en ny skyddsregel som kan gälla för personer som är hindrade att ta arbete eller följa en anvisning på grund av en hotbild.

– Kraven i arbetslöshetsförsäkringen är oförändrade. I de nya föreskrifterna har vi arbetat för att det ska bli lättare att följa försäkringens regler som handlar om att kunna ta lämpligt arbete och att utvidga sitt sökområde, både yrkesmässigt och geografiskt, för att arbetslöshetsförsäkringen ska kunna fungera som en omställningsförsäkring, säger Mathias Wahlsten som är generaldirektör vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

Föreskrifterna är reviderade i sin helhet och omfattar regler för personer som har rätt till arbetslöshetsersättning och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program med rätt till aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. 

– Ett mål med de nya föreskrifterna är att på ett tydligt sätt tala om när det är dags att utvidga sitt geografiska och yrkesmässiga sökområde, säger Mathias Wahlsten. 

Allmänna råd ger rekommendationer om yrkesmässigt och geografiskt sökområde

För att underlätta tolkningen av föreskrifterna har IAF nu valt att förtydliga några av bestämmelserna genom allmänna råd. IAF ger till exempel allmänna råd kring reglerna om yrkesmässigt och geografiskt sökområde i de nya föreskrifterna.  Allmänna råd är inte bindande, men ger en generell rekommendation om hur man kan eller bör handla i ett visst hänseende.

Skyddsregel för personer som lever under hot

IAF har infört en ny bestämmelse i föreskrifterna. Den syftar till att vara en skyddsregel för personer som på grund av en hotbild mot dem inte kan ta eller bli anvisade ett arbete som sätter dem i fara. 

– Skyddsregeln kan tillämpas i situationer där hotbilder tillfälligt försvårar personer att söka och ta ett arbete som innebär att personen utsätts för hot mot liv, hälsa frihet, frid eller säkerhet. Det kan handla om våld i nära relation eller andra situationer, säger Mathias Wahlsten. 

Bestämmelser som är svåra att tillämpa har tagits bort

I de nya föreskrifterna har IAF tagit bort bestämmelser som redan framgår av lagstiftningen och detaljerade bestämmelser som är komplicerade och svåra att tillämpa. 

Föreskrifterna omfattar arbetssökande som har arbetslöshetsersättning och personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program som har aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Föreskrifterna är en viktig del av regelverket som arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen ska följa i sin handläggning och kontrollarbete inom arbetslöshetsförsäkringen.

Beslut om de nya föreskrifterna fattades 2 januari 2024 och de börja att gälla den 1 juni 2024. De nya föreskrifterna med allmänna råd finns att läsa nedan.