IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Försäkringskassans avstängningsutredningar

Avstängningsutredningar är en del av Försäkringskassans kontrollverksamhet. IAF har granskat om Försäkringskassan följer regelverket vid utredningar som kan leda till avstängning. Granskningen visar att Försäkringskassan till stor del följer regelverket, men att det bland annat saknas interna riktlinjer för hur lång handläggningstiden bör vara.

Försäkringskassan har i uppdrag att administrera och betala ut ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser. Försäkringskassan ska även besluta om att stänga av en programdeltagare från ersättning om hen medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter till Försäkringskassan om ett förhållande som är av betydelse för rätten till ersättning. 

Försäkringskassans arbete med avstängningsutredningar fungerar tillfredsställande i flera delar 

IAF bedömer att Försäkringskassans arbete med avstängningsutredningar fungerar tillfredsställande i flera delar. Granskningen visar att 

  • Försäkringskassan har kommunicerat med programdeltagarna när det har behövts, och kommuniceringarna är till stor del kompletta 
  • besluten uppfyller till stor del kraven enligt förvaltningslagen. 

Handläggningen av avstängningsärenden brister i vissa delar

I rapporten redovisar IAF de delar där Försäkringskassan brister i sin handläggning av avstängningsärenden:

  • Försäkringskassan kan inte säkerställa att avstängningsärenden prövas skyndsamt.
  • Försäkringskassan har till viss del varit passiv i hanteringen av avstängningsärenden.
  • Dokumentationen i vissa ärenden har brustit då det inte har varit möjligt för IAF att följa ärendets gång.
  • Omständigheterna som har lett till antalet avstängningsdagar är inte alltid tydliga.

Uppföljning

Försäkringskassan ska skriftligt redogöra för vilka åtgärder som den har vidtagit med anledning av de brister som redovisas i rapporten. Redogörelsen ska skickas till IAF senast 1 juni 2023.