IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Arbetsförmedlarens roll i kontrollen av arbetssökande

Arbetsförmedlarna har god kännedom om sin roll i kontrollen av arbetssökande. De vet i vilka situationer som de ska skicka signaler och det finns rutiner för kontrollarbetet. Men arbetsförmedlarna skickar ändå inte alla signaler som de borde när det finns anledning att tro att den arbetssökande inte uppfyller villkoren som gäller för att ha rätt till ersättning. Det riktar IAF en anmärkning mot.

Arbetsförmedlarna skickar fortfarande inte alla signaler som de borde skicka

IAF har granskat hur arbetsförmedlarnas roll i kontrollarbetet fungerar och om arbetssökandes handlingsplaner är ett ändamålsenligt verktyg för arbetsförmedlarna. Granskningen visar att ungefär 10 procent av arbetsförmedlarna har låtit bli att skicka en signal trots att de borde ha gjort det. Andelen är oförändrad jämfört med en granskning som IAF genomförde 2021. Även om andelen är relativt låg, finns det fortfarande ett förbättringsutrymme i Arbetsförmedlingens kontrollarbete. Det är viktigt att kontrollen av arbetssökande fungerar enligt gällande rutiner för att minska risken för felaktiga utbetalningar och för att bidra till att tiden i arbetslöshet blir så kort som möjligt. 

I rapporten riktar IAF en anmärkning till Arbetsförmedlingen för att de inte har skickat alla signaler som de borde ha skickat om att det kan finnas anledning att anta att arbetssökande inte uppfyller villkoren för sin ersättning. 

Handlingsplanerna fungerar inte alltid på ett ändamålsenligt sätt

Handlingsplanen är ett centralt verktyg i arbetet med att ge stöd åt och att kontrollera arbetssökande. Granskningen visar att arbetsförmedlarnas uppfattning om handlingsplanernas nytta varierar. De upplever att det ofta saknas aktuell och relevant information. IAF bedömer därför att handlingsplanerna inte alltid fungerar på ett ändamålsenligt sätt. Vi bedömer också att Arbetsförmedlingen behöver säkerställa att handlingsplanerna innehåller relevant information och att de hålls aktuella, enligt gällande bestämmelser, för att de ska fungera som det centrala dokument för informationsöverföring som det är tänkt i den reformerade myndigheten. 

Arbetsförmedlingen ska redovisa åtgärder senast 15 december 2023

IAF har i en tidigare granskning anmärkt på att Arbetsförmedlingens arbete med signaler har brister. Den här granskningen visar att samma brist kvarstår. Därför ska Arbetsförmedlingen skriftligt redogöra för vilka åtgärder de har genomfört med anledning av bristen. Sista dag att lämna redogörelsen är 15 december 2023.