IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2017:2) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen för rätt till ersättning vid arbetslöshet;

Grundföreskrifterna trädde i kraft den 1 augusti 2017.

Anmälan

1 § En arbetssökande som får eller begär arbetslöshetsersättning ska vara anmäld och nåbar för Arbetsförmedlingen under hela den tid som han eller hon kvarstår som anmäld hos Arbetsförmedlingen. En sådan sökande ska, efter kallelse, med kort varsel kunna inställa sig hos Arbetsförmedlingen.

Den sökande kan anmäla sig hos Arbetsförmedlingen på följande sätt:

- via Arbetsförmedlingens digitala kanaler, eller 

- genom personligt besök på Arbetsförmedlingen.

En anmäld sökande som brutit sin arbetslöshet och därefter åter begär ar-betslöshetsersättning vid förnyad arbetslöshet, ska på nytt anmäla sig som arbetslös arbetssökande hos Arbetsförmedlingen.

Den sökande ska kunna styrka sin identitet. IAFFS 2019:1.

Telefonanmälan

2 § En sökande som får eller begär arbetslöshetsersättning kan, utöver vad som framgår av bestämmelsen i 1 §, även anmäla sig per telefon om han eller hon:

  1. på grund av störningar i datakommunikationen inte kan få kontakt med Arbetsförmedlingens webbplats den första arbetslösa dagen,
  2. på grund av bristande kommunikationer inte kan ta sig till Arbetsför-medlingen, 
  3. är bosatt på en ort där Arbetsförmedlingen har ett begränsat öppethål-lande och därför inte har öppet dagen för anmälan, eller
  4. efter ett avbrott i sin arbetslöshet, enligt 1 § tredje stycket, åter begär arbetslöshetsersättning vid förnyad arbetslöshet. IAFFS 2019:1.

Komplettering av anmälan

2 a § En sökande som redan har anmält sig som arbetslös arbetssökande digitalt kan komplettera sin anmälan genom att anmäla sig som ersättnings-sökande per telefon. IAFFS 2019:1.

Anmälan av arbetslöshet vid tillfälligt avbrott i fiskeverksamhet

3 § En sökande som begär arbetslöshetsersättning vid tillfälligt avbrott i fiskeverksamheten kan anmäla arbetslöshet per telefon till Arbetsför-medlingen. En person som tillhör ett båtlag kan göra en telefonanmälan för hela båtlaget.

Arbetssökande från annat land med bibehållen ersättning

4 § Dessa föreskrifter gäller även för en sökande som vistas i Sverige och som gör anspråk på att fortsätta uppbära arbetslöshetsersättning från ett annat EU- eller EES-land eller från Schweiz, med 

  1. intyg U2 som utfärdas med stöd av artikel 64 i Europaparlamentet och rådets förordning (EG) 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och artikel 55 i Europaparlamentet och rådets för-ordning (EG) 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestäm-melser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygg-hetssystemen, eller
  2. intyg E 303 som utfärdas med stöd av artikel 69 i Rådets förordning (EEG) 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och artikel 83 i Rådets förordning (EEG) 574/72 av den 21 mars 1972 om tillämpning av förordning (EEG) 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenfö-retagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

Föreskrifterna gäller även för en sökande som vistas i Sverige och som med stöd av avdelning III i Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergi-gemenskapen gör anspråk på att fortsätta uppbära arbetslöshetsersättning från Storbritannien och Nordirland med något av de intyg som avses i första stycket 1 eller 2. IAFFS 2020:5.

___________

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

IAFFS 2017:2

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2017 då Inspektionen för ar-betslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2016:4) om anmälan hos den offentliga arbetsförmedlingen om ekonomiskt stöd vid arbetslöshet upphör att gälla.

IAFFS 2019:1

Dessa föreskrifter träder i kraft den 21 oktober 2019.

IAFFS 2020:5

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021.