IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:1) om övergång mellan stater

Grundföreskrifterna trädde i kraft den 1 mars 2015.

Utbetalning i Sverige för utresande med intyg E 303

1 § När arbetslöshetskassan får kopia på intyg E 303, som utfärdas av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen enligt villkoren i artikel 69 Rådets förordning (EEG) 1408/71 , ska utbetalningar till den sökande spärras för den aktuella tremånadersperioden. Utbetalningar får återupptas under denna period om den sökande anmäler sig som arbetssökande vid svensk arbetsförmedling och uppfyller övriga villkor för rätt till arbetslöshetsersättning i Sverige. IAFFS 2016:2.

Ersättning i bosättningsstaten

2 § En arbetslös person har rätt till inträde i den arbetslöshetskassa vars verksamhetsområde närmast motsvarar den sysselsättning han eller hon hade i arbetslandet om han eller hon omfattas av 

  1. artikel 65.5 a Europaparlamentet och rådets förordning (EG) 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, eller
  2. artikel 71.1 a) ii eller b) ii Rådets förordning (EEG) 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

Första stycket gäller även för den som dessa bestämmelser ska tillämpas på med stöd av avdelning III i Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen. IAFFS 2020:4.

___________

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

IAFFS 2015:1

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2015, då Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2014:7) om övergång mellan stater upphör att gälla.

IAFFS 2016:2

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2016.

IAFFS 2020:4

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021.


[1] EGT L 149, 05.07.1971, s. 002, Celex 371R1408.