IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Avsnitt 11 - Statsbidrag och uppgiftsskyldighet

Paragraferna 93-94 a-g samt 100 § LAK. Det rör dels arbetslöshetskassornas rätt att få statsbidrag för kostnader som kassorna har för utbetald arbetslöshetsersättning och återbetalning av statsbidrag, dels uppgiftsskyldigheten mellan arbetslöshetskassorna och Försäkringskassan respektive Statistiska Centralbyrån.

I detta avsnitt återges endast de paragrafer som har relevans i avsnittet. Vidare återges paragraferna enligt den senaste lydelsen i SFS respektive IAFFS. Det kan därför finnas övergångsbestämmelser i tidigare författningar som fortfarande gäller. Se riksdagens, regeringens och IAF:s webbsidor för ytterligare information om författningstexten respektive övergångsbestämmelser.

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:6. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Lag

Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor

Statsbidrag

93 §   En arbetslöshetskassa har rätt till statsbidrag för kostnader för ersättning som betalas ut enligt bestämmelser i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring.

93 a §   Regeringen får besluta om bidrag till en arbetslöshetskassa för andra ändamål än dem som anges i 93 §.
Lag (2006:1545) .

Återbetalning av statsbidrag

94 §   Om någon som har fått arbetslöshetsersättning har orsakat att ersättningen betalats ut i strid med denna lag, lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till någon av dessa lagar, ska arbetslöshetskassan betala tillbaka statsbidrag som har betalats ut felaktigt. Detsamma gäller när den som har fått ersättning från en kassa senare har fått lön eller ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön för samma tid.

Återbetalningsskyldigheten omfattar dock inte belopp som arbetslöshetskassan har beslutat att efterge med stöd av 68 d § lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lag (2013:153) .

94 a §   Om en arbetslöshetskassa har orsakat att arbetslöshetsersättning betalats ut i strid med denna lag, lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till någon av dessa lagar, ska kassan betala tillbaka statsbidrag som har betalats ut felaktigt. Lag (2013:153) .

94 b §   Om det är någon annan än den som har fått ersättningen eller en arbetslöshetskassa som har orsakat att arbetslöshetsersättning betalats ut i strid med denna lag, lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till någon av dessa lagar, ska kassan betala tillbaka statsbidrag som har betalats ut felaktigt endast om den som fått ersättningen skäligen borde ha insett att han eller hon har fått ersättning obehörigen eller med för högt belopp.

Återbetalningsskyldigheten omfattar dock inte belopp som arbetslöshetskassan har beslutat att efterge med stöd av 68 d § lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lag (2013:153) .

94 c §   En arbetslöshetskassa ska, även i andra fall än som anges i 94-94 b §§, betala tillbaka statsbidrag som kassan har fått utan att vara berättigad till det eller har fått med för högt belopp. Lag (2013:153) .

94 d §   Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ska besluta att kräva tillbaka statsbidrag från en arbetslöshetskassa om myndigheten vid sin tillsyn finner att förutsättningarna för återbetalningsskyldighet enligt 94-94 c §§ är uppfyllda.
Lag (2013:153) .

94 e §   Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får, om en arbetslöshetskassa begär det eller i samband med beslut enligt 94 d §, besluta att delvis befria kassan från återbetalningsskyldighet enligt 94-94 c §§ om det finns särskilda skäl. Om det finns synnerliga skäl, får myndigheten besluta om hel befrielse. Lag (2013:153) .

Uppgiftsskyldighet

94 g §   En arbetslöshetskassa ska på begäran av Statistiska centralbyrån lämna de uppgifter om medlemskap i kassan och medlemmars ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring som myndigheten behöver för framställning av statistik i enlighet med sådant uppdrag från regeringen som syftar till att kartlägga och analysera arbetsmarknaden.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om skyldigheten enligt första stycket och om när uppgifter får lämnas ut elektroniskt. Lag (2013:153) .

Överklagande av beslut från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

100 §   En arbetslöshetskassa får överklaga Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens beslut enligt 92, 94 d och 94 e §§ till allmän förvaltningsdomstol. Lag (2013:153) .

Källa: http://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1997-239.html

Övergångsbestämmelser

2013:153

Denna lag träder ikraft den 1 september 2013. Den nya bestämmelsen i 37 § första stycket andra meningen tillämpas inte på sådana förhållanden som har betydelse för rätt till ersättning och som har inträffat före den 1 september 2013.

2013:936

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för arbetslöshetsavgift som avser tid före den 1 januari 2014.
 3. Den upphävda 94 f § gäller fortfarande för uppgifter som avser tid före den 1 januari 2014.

Förordning

Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor

Skyldighet att lämna uppgifter

7 a §   En arbetslöshetskassa ska, när Statistiska centralbyrån begär det, till myndigheten lämna följande uppgifter om den som är eller har varit medlem i kassan:
   1. personnummer eller samordningsnummer,
   2. tidpunkter för in- och utträden,
   3. perioder med utbetald arbetslöshetsersättning och med vilka belopp dagpenning lämnats under dessa perioder, samt
   4. kassatillhörighet under de tidsperioder som avses i 2 och 3.

Uppgifterna ska lämnas ut på medium för automatiserad behandling. Förordning (2009:1435).

Utbetalning av statsbidrag

8 §   Arbetsförmedlingen betalar ut statsbidrag till arbetslöshetskassan i omedelbar anslutning till kassans utbetalning av ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Arbetsförmedlingen ska därvid hålla inne en så stor del av statsbidraget som motsvarar det skatteavdrag som ska göras på utbetalad ersättning.
Förordning (2007:888).

Återbetalning av statsbidrag

8 a §   Om en arbetslöshetskassa är skyldig att betala tillbaka statsbidrag enligt 94-94 c §§ lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, ska statsbidraget betalas tillbaka till Arbetsförmedlingen enligt följande.

När den som har fått arbetslöshetsersättning är skyldig att betala tillbaka hela eller en del av ersättningen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ska arbetslöshetskassan betala tillbaka motsvarande del av statsbidraget senast i anslutning till den enskildes återbetalning av ersättningen. När den som har fått felaktig arbetslöshetsersättning inte är skyldig att betala tillbaka ersättningen enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring, ska arbetslöshetskassan betala tillbaka statsbidraget senast i anslutning till att den prövat frågan om den enskildes återbetalningsskyldighet. Om kassan inte har upptäckt felaktigheten, ska statsbidraget betalas tillbaka senast i anslutning till att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har beslutat om återbetalningsskyldighet för statsbidrag.

I andra fall då arbetslöshetskassan har fått statsbidrag utan att vara berättigad till det eller med för högt belopp, ska kassan betala tillbaka hela eller den felaktiga delen av statsbidraget senast i anslutning till att den upptäckt felaktigheten. Om kassan inte har upptäckt felaktigheten, ska statsbidraget betalas tillbaka senast i anslutning till att Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen har beslutat om återbetalningsskyldighet för statsbidrag.
Förordning (2013:202).

Övriga bestämmelser

23 §   Arbetsförmedlingen får meddela föreskrifter om verkställigheten av 93 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och av 8 och 8 a §§ denna förordning som rör utbetalning och återbetalning av statsbidrag.
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela de ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen om arbetslöshetskassor och av denna förordning som behövs.
Förordning (2013:202).


Källa: http://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1997-836.html

Övergångsbestämmelser

2013:202

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013
 2. Bestämmelserna i 8 a § om tidpunkten för återbetalning av statsbidrag ska tillämpas även på fall där återbetalningsskyldigheten har uppkommit före ikraftträdandet.
 3. Om tidpunkten för återbetalning av statsbidrag har passerats vid lagen ikraftträdande, ska återbetalning ske senast i anslutning till ikraftträdandet.

Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2018:1) om arbetslöshetskassor

Uppföljning av återkrav

17 § Arbetslöshetskassan ska hålla återkravsärenden ordnade på ett sådant sätt att arbetslöshetskassan snabbt kan tillhandahålla följande uppgifter:

 1. felaktigt utbetalt belopp och eventuell befrielse från återbetalningsskyldighet,
 2. om arbetslöshetskassan har beviljat anstånd med betalningen och ränta på obetalt belopp,
 3. vilka belopp som arbetslöshetskassan har fått tillbaka genom inbetalning från ersättningstagaren respektive genom kvittning samt den ränta som har betalats av ersättningstagaren,
 4. vilka belopp som har återförts till staten,
 5. om ärendet har överklagats,
 6. vilka kravåtgärder som har vidtagits såsom påminnelser, betalningsföreläggande, överlämnande till kronofogdemyndighet etc.,
 7. om ersättningstagaren har uteslutits enligt 37 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor eller frånkänts ersättning enligt 46 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, och
 8. om polisanmälan har gjorts och om kravet har preskriberats.

Förarbete

Befrielse av återbetalningsskyldighet

I 94 e § LAK finns en regel som ger IAF möjlighet att helt eller delvis befria en arbetslöshetskassa från skyldighet att betala tillbaka statsbidrag enligt 94 a- c §§ LAK. Den möjligheten har därmed även en domstol, som enligt 100 § LAK överprövar ett återkravsbeslut. I förarbetena uttalas följande:

"I likhet med tidigare bör delvis eller hel befrielse normalt komma till stånd huvudsakligen när det är fråga om avsevärda belopp vars betalning skulle äventyra arbetslöshetskassans ekonomiska situation. Det kan emellertid vara aktuellt att använda denna möjlighet också i fall då även andra än arbetslöshetskassan bidragit till felaktig utbetalning av arbetslöshetsersättning."

(Prop. 2012/13:12, s. 101) 

Skyldighet att på begäran lämna uppgifter om medlemskap till Statistiska centralbyrån

Av 94 g § första stycket LAK framgår att en arbetslöshetskassa på begäran av Statistiska centralbyrån ska lämna uppgifter om medlemskap i kassan och medlemmars arbetslöshetsersättning. I förarbetena framgår följande:

 Uppgifter om medlemskap innebär t ex uppgifter ur medlemsförteckningen. Med uppgifter om ersättning avses ersättningsperioder, utbetald dagpenning, avdrag, sanktioner och övriga beslut som är relaterade till ersättningen.

(Prop. 2009/10:7 s. 33)

 

Rättspraxis

Återkrav av statsbidrag som har betalats ut felaktigt  på grund av systemfel

Kammarrätten i Stockholm har prövat frågan om en arbetslöshetskassa var skyldig att betala tillbaka statsbidrag i ett fall där ersättning hade betalats ut felaktigt på grund av ett systemfel i OAS. Arbetslöshetskassan menade att det inte fanns någon grund för återkravet eftersom kassan inte hade fattat något felaktigt beslut om utbetalning. Kammarrätten fann att utbetalningen i sig skulle anses utgöra ett beslut fattat av kassan. Därmed fanns det grund för att kassan skulle betala tillbaka det felaktigt utbetalade statsbidraget. (Kammarrättens i Stockholm dom den 9 oktober 2001 i mål nr 8114-2000)