IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Sanktioner inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning

Åtgärder inom de arbetsmarknadspolitiska programmen aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning. Aktivitetsstöd är ett ekonomiskt stöd som...

  • Sanktioner inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning
  • Senast ändrad 1 augusti 2017

Ny föreskrift

Ny föreskrift, IAFFS 2017:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2015:4 upphör därmed att gälla.

Kapitel 1 - Regelverk EU-förordningar

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (förordning nr 883/2004). Europaparlamentets och Rådets...

  • Internationella bestämmelser

Avsnitt 6 - Redovisning och revision Lag

Redovisning 66 § Arbetslöshetskassans verksamhetsår är kalenderår. 67 § Styrelsen skall avge årsredovisning för varje räkenskapsår. Bestämmelser...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 7 - Fusion Lag

Fusion 82 § Genom ett avtal om fusion kan en arbetslöshetskassa (den överlåtande kassan) gå upp i en annan arbetslöshetskassa (den övertagande kassan). En sådan...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 9 - Samverkan Lag

Samverkan 88 § Arbetslöshetskassorna skall samverka med varandra i frågor som rör administration, service, information, utbildning och utveckling av kassornas verksamhet. Arbetslöshetskassorna...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Kapitel 5 - Artikel 62 - Beräkning av förmåner Rättspraxis

Rättspraxis i EU-domstolen  C-67/79 Fellinger Domstolen fann att beräkningen av arbetslöshetsersättning för en helt arbetslös gränsarbetare ska göras utifrån...

  • Internationella bestämmelser

Kapitel 1 - Regelverk EU-ländernas avtal med Schweiz

Allmänt om avtalet Sedan den 1 juni 2002 tillämpas ett avtal mellan EU:s medlemsländer och Schweiz om samordning av ländernas arbetslöshetsförsäkringssystem.

  • Internationella bestämmelser