IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Sanktioner inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning

Åtgärder inom de arbetsmarknadspolitiska programmen aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning. Aktivitetsstöd är ett ekonomiskt stöd som...

  • Sanktioner inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning
  • Senast ändrad 1 augusti 2017

Ny föreskrift

Ny föreskrift, IAFFS 2017:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2015:4 upphör därmed att gälla.

Kapitel 1 - Regelverk EU-förordningar

Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen (förordning nr 883/2004). Europaparlamentets och Rådets...

  • Internationella bestämmelser

Avsnitt 8 - Företagare Lag

Definition av företagare 34 § Med företagare avses i denna lag fysisk person som bedriver sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 7 - Avdrag för pension m.m. Förordning

Beräkning av dagsbelopp vid samordning med pension 5 § När dagpenningen ska minskas med pension enligt 32 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, räknas...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 7 - Avdrag för pension m.m. Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2018:2) om arbetslöshetsförsäkring Kap. 5 Inkomstrelaterad ersättning Pensionsavdrag Omräkning...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 4 - Arbetsvillkor Lag

Arbetsvillkoret 12 § Rätt till ersättning vid arbetslöshet har en sökande som under en ramtid av tolv månader omedelbart före arbetslöshetens inträde 1.

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 11 - Lämpligt arbete Lag

Varning och avstängning från rätt till ersättning 44 § Ett arbete ska anses lämpligt, om 1. det inom ramen för tillgången på arbetstillfällen tagits...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 10 - Bisyssla Lag

Deltid och bisyssla 39 § Med bisyssla avses i denna lag sådant arbete i anställning eller näringsverksamhet som den sökande före arbetslöshetens inträde under...

  • Försäkringsbestämmelser