IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Sanktioner inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning

Åtgärder inom de arbetsmarknadspolitiska programmen aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning. Aktivitetsstöd är ett ekonomiskt stöd som...

  • Sanktioner inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning
  • Senast ändrad 1 augusti 2017

Ny föreskrift

Ny föreskrift, IAFFS 2017:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2015:4 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 11 - Lämpligt arbete Rättspraxis

Erbjudet arbete i annat land Den arbetssökande avvisade ett erbjudet arbete som byggnadssnickare hos ett bemanningsföretag i Norge och arbetslöshetskassan satte därför ned...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 12 - Varning och avstängning Förarbete

Otillbörligt uppförande I förarbetena till den tidigare lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring anges följande exempel på otillbörligt uppförande:...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 11 - Lämpligt arbete Lag

Varning och avstängning från rätt till ersättning 44 § Ett arbete ska anses lämpligt, om 1. det inom ramen för tillgången på arbetstillfällen tagits...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 13 - Frånkännande Förarbete

Sanktionsbestämmelserna I förarbetena till 1973 års lag uttalade regeringen bland annat följande: Regeringen anser att det finns anledning att, förutom genom rättslig...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 13 - Frånkännande Lag

Frånkännande av rätt till ersättning 46 § Den som medvetet eller av grov vårdslöshet har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter eller låtit bli att...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 10 - Bisyssla Lag

Deltid och bisyssla 39 § Med bisyssla avses i denna lag sådant arbete i anställning eller näringsverksamhet som den sökande före arbetslöshetens inträde under...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 12 - Varning och avstängning Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2015:3) om  lämpligt arbete Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 11 - Lämpligt arbete Förordning

Lämpligt arbete 26 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om lämpligt arbete enligt 44 § andra stycket lagen (1997:238)...

  • Försäkringsbestämmelser