IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Försäkringsbestämmelser

Bestämmelser ur lag, förordning och föreskrift som rör arbetslöshetsförsäkringen.

Föreskrift

Avsnitt 4 - Arbetsvillkor

Ändring i föreskrift IAFFS 2018:2 om arbetslöshetsförsäkring

Ändring i 11 §, punkt 2 under Rubriken Tid som jämställs med förvärvsarbete, Beräkning av tid med avgångsvederlag.

Rättspraxis

Avsnitt 4 - Arbetsvillkor

Dom meddelad av Högsta förvaltningsdomstolen den 1 oktober 2020 i mål nr 2245-19

Förordning

Avsnitt 6 - Normalarbetstid, dagsförtjänst och dagpenningens storlek

Ytterligare tillfällig höjning av dagpenningtaket

Högsta inkomstrelaterad dagpenning från och med dag 101 i ersättningsperioden höjs tillfälligt från 760 till 1000 kronor under perioden den 29 juni 2020 till och med den 3 januari 2021.

Avsnitt 11 - Lämpligt arbete

Vad som anses vara lämpligt arbete enligt 44 § ALF. Utöver den relevanta lagbestämmelsen ger IAF:s föreskrifter ledning i frågan om lämpligt arbete. Bestämmelserna om lämpligt arbete får särskild ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 1 mars 2015
Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om lämpligt arbete, IAFFS 2015:3. 13 § har fått ett nytt andra stycke. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:2 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 12 - Varning och avstängning

Varning och avstängning från rätt till ersättning 43 - 43 b §§ samt 44 a - 45 §§ ALF. Om avsnittet...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 9 oktober 2019
Rättspraxis

Nytt rättsfall

Nytt rättsfall om arbetslöshetsersättning har betalats ut i strid mot 43 b § ALF eftersom arbetslöshetskassan inte utrett om sökanden haft giltig anledning att säga upp sig på egen begäran därför att avgångsvederlag har betalats ut.

Rättspraxis

Beslut från Högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd 2019-02-07 i mål nr 2500-18.

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 13 - Frånkännande

Frånkännande av rätt till ersättning enligt 46, 46 a-b §§ ALF. Om avsnittet...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 2 juli 2018
Lag

Ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 46 b §

Avsnitt 14 - Ansökan om ersättning, elektronisk överföring och uppgiftsskyldighet i vissa fall

Avsnitt 14 - Ansökan om ersättning, elektronisk överföring och uppgiftsskyldighet i vissa fall Ansökan om ersättning, elektronisk överföring av vissa uppgifter till arbetslöshetskassan och ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 17 december 2018
Föreskrift

Omtryck av föreskrifter

Omtryck av föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla. Omtryck av föreskrift om elektronisk överföring av vissa handlingar till en arbetslöshetskassa, IAFFS 2018:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:3 upphör därmed att gälla.

Förordning

Ändring i förordning

Uppdatering i 24 och 24 a §§ Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring.

Avsnitt 15 - Omprövning och överklagande

Omprövning och överklagande enligt 49-65 §§ ALF. Avsnittet tar också upp överklagande i ärenden om rätt till ersättning, överklagande i ärenden om utfärdande av intyg, gemensamma bestämmelser om ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 26 juni 2018
Lag

Ändring i lag

Lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid: Ändring i 2 §, andra stycket, punkt 2.

Avsnitt 16 - Rätt att innehålla ersättning i vissa fall

Arbetslöshetskassornas rätt att under vissa förutsättningar innehålla ersättning i avvaktan på beslut i ärenden om rätt till ersättning, om avstängning, om frånkännande och uteslutande enligt 66 § i ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 1 september 2013
Lag

Ändring i lag

Bestämmelsen i 70 § flyttar till 66 § samt några ändringar i den nya bestämmelsen, SFS 2013:152.

Avsnitt 17 - Återbetalningsskyldighet

Förutsättningar som gäller när arbetslöshetskassan ska återkräva felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning enligt 68 - 68 e §§ ALF. Om avsnittet...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 22 januari 2020
Rättspraxis

Dom i kammarrätten

Kammarrätten i Sundsvalls dom 2019-12-13, mål nr 2495-18

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Lag

Ändring i Räntelag

Räntelag (1975:635): Ändring i 1 §, ny 2 a-c §§, ny 4 a §, 6 och 8 §§, övergångsbestämmelser

Avsnitt 18 - Begränsning av ersättning vid arbetskonflikt och sammanträffande av förmåner

Regler för begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt samt minskning av vissa ersättningar med utgiven dagpenning enligt 67 och 69 §§ ALF. Om avsnittet...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 1 september 2013

Ändring i lag

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i rubrik angående särskilda bestämmelser. SFS 2013:152.