IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Försäkringsbestämmelser

Bestämmelser ur lag, förordning och föreskrift som rör arbetslöshetsförsäkringen.

Rättspraxis

Avsnitt 12 - Varning och avstängning

Dom i Högsta förvaltningsdomstolen i mål nr 530-22 om körkortsåterkallelse av medicinska skäl inte otillbörligt uppförande

Förordning

Avsnitt 8 - Företagare

Förordning 2023:420

5 d § ALFFo återinförs med tillhörande övergångsbestämmelser genom förordning 2023:420. Denna förordning träder i kraft 1 januari 2024.

Lag

Avsnitt 4 - Arbetsvillkor

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till 2020:1251

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till 2020:1251 har genom lag 2022:1832 fått ändrad lydelse.

Avsnitt 11 - Lämpligt arbete

Vad som anses vara lämpligt arbete enligt 44 § ALF. Utöver den relevanta lagbestämmelsen ger IAF:s föreskrifter ledning i frågan om lämpligt arbete. Bestämmelserna om lämpligt arbete får särskild ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 1 mars 2015
Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om lämpligt arbete, IAFFS 2015:3. 13 § har fått ett nytt andra stycke. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:2 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 12 - Varning och avstängning

Varning och avstängning från rätt till ersättning 43 - 43 c §§ samt 44 a - 45 §§ ALF. Om avsnittet...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 27 september 2023
Rättspraxis

Dom i Högsta förvaltningsdomstolen i mål nr 530-22 om körkortsåterkallelse av medicinska skäl inte otillbörligt uppförande

Rättspraxis

Högsta förvaltningsdomstolen dom den 12 september 2022 i mål nr 2140-21 (HFD 2022 ref. 35)

Frågan i målet var om N.N. hade lämnat sitt arbete i den mening som avses i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och om så var fallet fanns det då giltig anledning till att lämna arbetet?

Lag

Övergångsbestämmelse

Övergångsbestämmelse till införandet av en ny 43 c § ALF.

Avsnitt 13 - Frånkännande

Frånkännande av rätt till ersättning enligt 46, 46 a-b §§ ALF. Om avsnittet...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 2 juli 2018
Lag

Ändring i lagen om arbetslöshetsförsäkring

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 46 b §

Avsnitt 14 - Ansökan om ersättning, elektronisk överföring och uppgiftsskyldighet i vissa fall

Avsnitt 14 - Ansökan om ersättning, elektronisk överföring och uppgiftsskyldighet i vissa fall Ansökan om ersättning, elektronisk överföring av vissa uppgifter till arbetslöshetskassan och ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 17 december 2018
Föreskrift

Omtryck av föreskrifter

Omtryck av föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla. Omtryck av föreskrift om elektronisk överföring av vissa handlingar till en arbetslöshetskassa, IAFFS 2018:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:3 upphör därmed att gälla.

Förordning

Ändring i förordning

Uppdatering i 24 och 24 a §§ Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring.

Avsnitt 15 - Omprövning och överklagande

Omprövning och överklagande enligt 49-65 §§ ALF. Avsnittet tar också upp överklagande i ärenden om rätt till ersättning, överklagande i ärenden om utfärdande av intyg, gemensamma bestämmelser om ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 26 juni 2018
Lag

Ändring i lag

Lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid: Ändring i 2 §, andra stycket, punkt 2.

Avsnitt 16 - Rätt att innehålla ersättning i vissa fall

Arbetslöshetskassornas rätt att under vissa förutsättningar innehålla ersättning i avvaktan på beslut i ärenden om rätt till ersättning, om avstängning, om frånkännande och uteslutande enligt 66 § i ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 1 september 2013
Lag

Ändring i lag

Bestämmelsen i 70 § flyttar till 66 § samt några ändringar i den nya bestämmelsen, SFS 2013:152.

Avsnitt 17 - Återbetalningsskyldighet

Förutsättningar som gäller när arbetslöshetskassan ska återkräva felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning enligt 68 - 68 f §§ ALF. Om avsnittet...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 1 september 2022
Lag

Ny 68 f paragraf genom lag 2022:1321

Ändringar till följd av att det tillkommit en ny 68 f § ALF genom lag 2022:1321, som trädde i kraft den 1 september 2022.

Rättspraxis

Dom i kammarrätten

Kammarrätten i Sundsvalls dom 2019-12-13, mål nr 2495-18

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 18 - Begränsning av ersättning vid arbetskonflikt och sammanträffande av förmåner

Regler för begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt samt minskning av vissa ersättningar med utgiven dagpenning enligt 67 och 69 §§ ALF. Om avsnittet...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 1 september 2013

Ändring i lag

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i rubrik angående särskilda bestämmelser. SFS 2013:152.