IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Försäkringsbestämmelser

Bestämmelser ur lag, förordning och föreskrift som rör arbetslöshetsförsäkringen.

Avsnitt 8 - Företagare

Nytt referat av Kammarrätten i Stockholms dom den 8 maj 2024 i mål nr 288-24 infört.

Nytt referat av Kammarrätten i Stockholms dom den 8 maj 2024 i mål nr 288-24 infört.

Föreskrift

Avsnitt 11 - Lämpligt arbete

Nya föreskrifter och allmänna råd om lämpligt arbete

Föreskrift

Avsnitt 12 - Varning och avstängning

Nya föreskrifter och allmänna råd om lämpligt arbete

Avsnitt 1 - Vilka som omfattas av arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Vem som omfattas av ALF och uppdelningen i grundförsäkring respektive inkomstrelaterad ersättning enligt 1-8 §§ ALF. Om avsnittet...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 13 april 2020
Förarbete,Lag

Tillfällig ändring av medlemsvillkoret

Tillfällig ändring av medlemsvillkoret från och med den 13 april 2020 som innebär att varje medlemsmånad mars till och med december 2020 räknas som fyra månader. Notera att arbetsvillkoret också tillfälligt ändras med innebörden att arbetsvillkoret inte behöver uppfyllas inom medlemstiden för att uppfylla medlemsvillkoret, se avsnitt 4.

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla.

Ändring i lag och förordning

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 7 §. Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring: Ny 2 b § om Avbrott i medlemskapet

Avsnitt 2 - Grundvillkoren i 9 § för rätt till ersättning m.m.

Allmänna villkor för rätt till ersättning med utgångspunkt i de så kallade grundvillkoren i 9 § ALF. I grundvillkoren anges att en sökande ska vara arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete, vara ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 5 maj 2020
Föreskrift

Bestämmelserna som gäller lärare med ferie- eller uppehållslön, cirkelledare och sfi-lärare, upphör att gälla

Den 29 april utfärdade IAF nya ändringsföreskrifter (IAFFS 2020:2) som innebär att bestämmelserna i 1 kap. 2−9 §§ och 7 kap. 5 § IAFFS 2018:2, som gällde lärare med ferie- eller uppehållslön, cirkelledare och sfi-lärare, upphör att gälla.

Föreskrift

Ändring i föreskrift

Ändring av 1-2 §§ samt ny 2 a §. Konsoliderad föreskrift 2019:1, ändring i IAFFS 2017:2.

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 3 - Ersättning vid utbildning, permittering, tjänstledighet och uteslutning

Allmänna villkor för rätt till ersättning enligt 10 § ALF i samband med utbildning, permittering, tjänstledighet och uteslutning ur en arbetslöshetskassa. Om avsnittet...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 30 juni 2022
Förordning

Lag 2022/865

Genom lag 2022/865 har det per den 30 juni 2022 skett en ändring i 15 § ALFFo

Rättspraxis

Nytt rättsfall

Nytt rättsfall om heltidsstudier jämsides med arbetslöshetsersättning.

Lag

Ändring i lag

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 10 §.

Avsnitt 4 - Arbetsvillkor

Hur arbetsvillkoret räknas ut och vad som kan tillgodoräknas som arbete för att uppfylla arbetsvillkoret enligt 12-18 §§ ALF. För att ha rätt till arbetslöshetsersättning måste den arbetssökande både...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 24 januari 2023
Lag

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till 2020:1251

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till 2020:1251 har genom lag 2022:1832 fått ändrad lydelse.

Lag

Ny lydelse av 15 a § ALF samt ny 16 e § ALF

Från och med den 30 juni 2022 har 15 a § ALF en ändrad lydelse och en ny paragraf, 16 e § ALF har kommit till.

Föreskrift

Ändring i föreskrift IAFFS 2018:2 om arbetslöshetsförsäkring

Ändring i 11 §, punkt 2 under Rubriken Tid som jämställs med förvärvsarbete, Beräkning av tid med avgångsvederlag.

Avsnitt 5 - Dagpenning, karenstid och ersättningsperiod

Ersättningens form, karenstid och ersättningstidens längd enligt 19-23 §§ ALF. Hur avstängningsdagar påverkar ersättningen under en vecka behandlas i avsnitt 9. Hur arbetsvillkoret prövas anges i ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 24 januari 2023
Lag

Ikraftträdandebestämmelsen till 2021:1287

Ikraftträdandebestämmelsen till 2021:1287 har ändrats genom lag 2022:1835.

Lag

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser till ändring i 22 § ALF.

Lag

Övergångsbestämmelser till 21 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, har lagts till i avsnittet. Av tidigare i regelsamlingen införda ändringar framgår att karensvillkoret i 21 § ALF ändrades från 6 till 2 dagar den 1 mars 2022 genom lag (2021:1286) samt att karensvillkoret den 2 januari 2023 återigen kommer att bli 6 dagar. Sistnämnda ändring genomförs genom lag (2021:1287).

Avsnitt 6 - Normalarbetstid, dagsförtjänst och dagpenningens storlek

Beräkning av normalarbetstid, dagsförtjänst för arbetstagare, omräkning, skyddsregler och dagpenningens storlek enligt 23 a - 30 §§ ALF. För att en arbetslöshetskassa ska kunna betala ut ersättning...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 29 juni 2020
Förordning

Ytterligare tillfällig höjning av dagpenningtaket

Högsta inkomstrelaterad dagpenning från och med dag 101 i ersättningsperioden höjs tillfälligt från 760 till 1000 kronor under perioden den 29 juni 2020 till och med den 3 januari 2021.

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tillfällig ändring för den inkomstrelaterade dagpenningen

För den inkomstrelaterade dagpenningen införs tillfälligt ett golv på 255 kronor genom ändring av 4 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. Lägsta möjliga inkomstrelaterade ersättning motsvarar därmed ersättning med grundbelopp fullt ut. Ändringen tillämpas retroaktivt från den 13 april 2020 till och med den 3 januari 2021.

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring,Lag

Tillfälliga ändringar i lag och förordning

I 24 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring införs ett tillfälligt bemyndigande för regeringen att fastställa ett golv för grundbeloppet. I 3 och 4 §§ förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring höjs tillfälligt grundbeloppet till 510 kronor respektive det förhöjda taket för inkomstrelaterad ersättning till 1 200 kronor. Samtidigt införs ett golv för grundbeloppet på 255 kronor. Ändringarna gäller till och med den 3 januari 2021.

Avsnitt 7 - Avdrag för pension m.m.

Samordning av arbetslöshetsersättning och pension eller annan ersättning från någon annan än arbetslöshetskassan enligt 31 - 33 §§ ALF. Avsnittet handlar också om tillfällig arbetslöshetsersättning ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 17 december 2018
Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla.

Lag

Ändring i lag och förordning om arbetslöshetsförsäkring

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 31 och 32 §§, övergångsbestämmelser. 33 § upphör att gälla. Förordning (1997:835 om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 5 §, övergångsbestämmelser.

Avsnitt 8 - Företagare

Behandlar bestämmelser om företagare enligt 34 - 37 b §§ ALF. Avsnittet redovisar det nya företagarbegreppet i lagen om arbetslöshetsförsäkring som knyts till kriterierna i inkomstskattelagen. ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 24 juni 2024

Nytt referat av Kammarrätten i Stockholms dom den 8 maj 2024 i mål nr 288-24 infört.

Nytt referat av Kammarrätten i Stockholms dom den 8 maj 2024 i mål nr 288-24 infört.

Rättspraxis

Nytt rättsfall från HFD den 15 maj 2024 om underlaget för beräkningen av företagares dagsförtjänst.

Förordning

Förordning 2023:420

5 d § ALFFo återinförs med tillhörande övergångsbestämmelser genom förordning 2023:420. Denna förordning träder i kraft 1 januari 2024.

Avsnitt 9 - Arbetslöshet del av vecka och säsongsarbetslöshet

Hur arbetslöshetskassorna ska beräkna antalet dagpenningbelopp och ersättning vid säsongsarbetslöshet enligt 38 - 42 §§ ALF. Arbetslöshetskassorna beräknar antalet dagpenningbelopp, dvs. ...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 5 maj 2020
Föreskrift

7 kap. 5 § har upphört att gälla

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla.

Förordning

Ändring i förordning

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring: Ny 7 §, SFS 2017:4

Avsnitt 10 - Bisyssla

Under vilka förutsättningar en sökandes extraarbete kan godkännas som en bisyssla enligt 39 - 39 a §§ ALF. Extraarbetet kan antingen vara en anställning eller verksamhet i en egen rörelse. En godkänd...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 17 december 2018
Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetförsäkringen, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla.

Förordning

Ändring i förordning

Förordning (1997:835): Ändring i 24, 24 a §§