IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Sanktioner inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning

Åtgärder inom de arbetsmarknadspolitiska programmen aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning. Aktivitetsstöd är ett ekonomiskt stöd som...

  • Sanktioner inom aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och etableringsersättning
  • Senast ändrad 1 augusti 2017

Ny föreskrift

Ny föreskrift, IAFFS 2017:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2015:4 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 3 - Medlemskap Lag

Rätt till medlemskap 34 § Rätt att bli medlem i en arbetslöshetskassa har var och en som vid ansökningstillfället förvärvsarbetar och uppfyller villkoren i...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 2 - Arbetslöshetskassans ledning Lag

Kassans styrelse 15 § En arbetslöshetskassa skall ha en styrelse med minst tre ledamöter samt suppleanter. En av ledamöterna och hans eller hennes suppleant skall som statens representant...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 8 - Företagare Lag

Definition av företagare 34 § Med företagare avses i denna lag fysisk person som bedriver sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 7 - Avdrag för pension m.m. Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2018:2) om arbetslöshetsförsäkring Kap. 5 Inkomstrelaterad ersättning Pensionsavdrag Omräkning...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 5 - Föreningsstämma Lag

Föreningsstämma 50 § En arbetslöshetskassa skall hålla ordinarie föreningsstämma före den 1 juli varje år. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 6 - Redovisning och revision Lag

Redovisning 66 § Arbetslöshetskassans verksamhetsår är kalenderår. 67 § Styrelsen skall avge årsredovisning för varje räkenskapsår. Bestämmelser...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 7 - Fusion Lag

Fusion 82 § Genom ett avtal om fusion kan en arbetslöshetskassa (den överlåtande kassan) gå upp i en annan arbetslöshetskassa (den övertagande kassan). En sådan...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 9 - Samverkan Lag

Samverkan 88 § Arbetslöshetskassorna skall samverka med varandra i frågor som rör administration, service, information, utbildning och utveckling av kassornas verksamhet. Arbetslöshetskassorna...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser