IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Avsnitt 11 - Statsbidrag och uppgiftsskyldighet Förordning

Skyldighet att lämna uppgifter 7 a § En arbetslöshetskassa ska, när Statistiska centralbyrån begär det, till myndigheten lämna följande uppgifter om den som...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Kapitel 1 - Regelverk EU-ländernas avtal med Storbritannien och Nordirland

Allmänt om Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europiska atomenergigemenskapen (utträdesavtalet) Den 1 februari 2020...

  • Internationella bestämmelser

Avsnitt 2 - Arbetslöshetskassans ledning

Styrelsens uppgifter och ansvar, styrelsesammanträden och arbetslöshetskassornas beslutsordningar enligt 15-33 §§ LAK. Regler om föreningsstämma och ombud behandlas i...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser
  • Senast ändrad 10 december 2018
Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 4 - Arbetsvillkor Förordning

Allmänna bestämmelser 2 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om hur en sökande ska vara anmäld som arbetssökande...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 17 - Återbetalningsskyldighet Förordning

Övriga bestämmelser 30 a § En arbetslöshetskassa som i enlighet med 68 d § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring efterger ett krav på återbetalning...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 3 - Medlemskap Förordning

Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan 19 a § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får, efter förslag från den kompletterande arbetslöshetskassan,...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 10 - Tillsyn Förordning

Skyldighet att lämna uppgifter 5 § En arbetslöshetskassa ska i enlighet med vad Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen närmare föreskriver lämna...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser