IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Avsnitt 1 - Allmänna bestämmelser och registrering av arbetslöshetskassor

De allmänna villkoren, kravet på registrering för arbetslöshetskassorna och innebörden av registrering enligt 1 - 14 §§ LAK. Om avsnittet...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser
  • Senast ändrad 10 december 2018
Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 11 - Statsbidrag och uppgiftsskyldighet Förordning

Skyldighet att lämna uppgifter 7 a § En arbetslöshetskassa ska, när Statistiska centralbyrån begär det, till myndigheten lämna följande uppgifter om den som...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 8 - Den kompletterande arbetslöshetskassan Förordning

Allmänna bestämmelser 2 § Det som sägs om medlemmar i följande bestämmelser ska i fråga om den kompletterande arbetslöshetskassan gälla de anslutna: 4...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 4 - Finansieringsavgift Förordning

Finansieringsavgift 9 § Finansieringsavgift enligt 48 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska av en arbetslöshetskassa betalas för varje kalendermånad senast vid...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 6 - Redovisning och revision Förordning

Övriga bestämmelser 22 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela närmare föreskrifter om arbetslöshetskassans löpande bokföring...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 2 - Arbetslöshetskassans ledning Förordning

Skyldighet att lämna uppgifter 6 § Styrelsen för en arbetslöshetskassa skall till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämna in en styrkt kopia av...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser