IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Avsnitt 3 - Medlemskap Förarbete

Rätt till medlemskap Den 1 juli 2009 avskaffades kravet i 34 § LAK på att en person måste ha förvärvsarbetat i viss minsta omfattning, den s.k. 17-timmarsregeln, för...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 8 - Den kompletterande arbetslöshetskassan Förarbete

Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan Från och med den 4 oktober 2004 tar Arbetslöshetskassan Alfa ut en avgift av de icke anslutna som får ersättning enligt...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 4 - Arbetsvillkor Förarbete

Arbets- och medlemsvillkoret, tillfälliga regler under 2020 Under 2020 gäller, med anledning av det pågående utbrottet av det nya coronaviruset som kan komma att få stora...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 5 - Dagpenning, karenstid och ersättningsperiod Förarbete

Karensvillkoret avskaffas tillfälligt Karensvillkoret fyller en viktig funktion för att säkerställa att personer som har sysselsättning undviker mellanliggande arbetslöshetsperioder...

  • Försäkringsbestämmelser

Kapitel 3 - Samarbete och informationsutbyte mellan institutionerna

Medlemsländernas behöriga myndigheter ska samarbeta och information ska lämnas mellan länderna enligt artikel 76 och artikel 78 i förordning nr 883/2004. Informationsutbytet...

  • Internationella bestämmelser
  • Senast ändrad 2 april 2012

Textjustering

En inledande text om vad kapitlet handlar om har lagts till. Det har även skett språkliga justeringar av texten när det gäller förkortningar.

Avsnitt 2 - Arbetslöshetskassans ledning Förarbete

Avtal mellan ledamöter och arbetslöshetskassan Bestämmelser om avtal mellan en styrelseledamot eller en kassaföreståndare och kassan som nu finns i 30 § LAK reglerades...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 11 - Statsbidrag och uppgiftsskyldighet Förarbete

Befrielse av återbetalningsskyldighet I 94 e § LAK finns en regel som ger IAF möjlighet att helt eller delvis befria en arbetslöshetskassa från skyldighet att betala tillbaka...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser