IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Avsnitt 2 - Arbetslöshetskassans ledning Förarbete

Avtal mellan ledamöter och arbetslöshetskassan Bestämmelser om avtal mellan en styrelseledamot eller en kassaföreståndare och kassan som nu finns i 30 § LAK reglerades...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 8 - Företagare Förarbete

Definition av företagare Med företagare avses enligt 34 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring personer som direkt eller indirekt äger eller är delägare...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 17 - Återbetalningsskyldighet Förarbete

Återbetalningsskyldighet Bestämmelsen i 68 § ALF motsvarar 36 § i den tidigare gällande lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring. I förarbetena...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 4 - Arbetsvillkor

Hur arbetsvillkoret räknas ut och vad som kan tillgodoräknas som arbete för att uppfylla arbetsvillkoret enligt 12-18 §§ ALF. För att ha rätt till arbetslöshetsersättning...

  • Försäkringsbestämmelser
  • Senast ändrad 3 maj 2021
Föreskrift

Ändring i föreskrift IAFFS 2018:2 om arbetslöshetsförsäkring

Ändring i 11 §, punkt 2 under Rubriken Tid som jämställs med förvärvsarbete, Beräkning av tid med avgångsvederlag.

Rättspraxis

Dom meddelad av Högsta förvaltningsdomstolen den 1 oktober 2020 i mål nr 2245-19

Föreskrift

Ändring i IAFFS 2018:2, 4 § p. 1 och 3

Avsnitt 4 - Finansieringsavgift

Paragraferna 48-49 i LAK om finansieringsavgift som arbetslöshetskassorna varje månad ska betala till staten för delfinansieringen av arbetslöshetsförsäkringen. Medlemsavgifter...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser
  • Senast ändrad 10 december 2018
Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Avsnitt 3 - Medlemskap Rättspraxis

Ej skäl för uteslutning Fråga i målet var om en sökande, genom att inte på sina kassakort redovisat att han under två dagar deltagit i eftervård för vilken...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 12 - Omprövning och överklagan Rättspraxis

Beslut om medlemsavgift är överklagbart IAF:s beslut om att inte bevilja ändring av medlemsavgift enligt 43 § LAK har ansetts överklagbart trots att det inte framgår...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser