IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Kapitel 4 - Artikel 61 - Sammanläggning av kvalifikationsperioder för rätt till ersättning

När försäkringsperioder, anställningsperioder eller perioder av verksamhet som egenföretagare vilka har fullgjorts i ett tidigare arbetsland kan läggas samman med perioder...

 • Internationella bestämmelser
 • Senast ändrad 1 april 2017

Nytt rättsfall

Nytt rättsfall angående glapp i försäkringsperioden, Kammarrätten i Jönköpings dom den 28 april 2016 i mål nr 1338-15. HFD lämnade ej prövningstillstånd i frågan, mål nr 3085-16.

Avsnitt 5 - Dagpenning, karenstid och ersättningsperiod

Ersättningens form, karenstid och ersättningstidens längd enligt 19-23 §§ ALF. Hur avstängningsdagar påverkar ersättningen under en vecka behandlas i avsnitt...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 20 juni 2022
Lag

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser till ändring i 22 § ALF.

Lag

Övergångsbestämmelser till 21 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ALF, har lagts till i avsnittet. Av tidigare i regelsamlingen införda ändringar framgår att karensvillkoret i 21 § ALF ändrades från 6 till 2 dagar den 1 mars 2022 genom lag (2021:1286) samt att karensvillkoret den 2 januari 2023 återigen kommer att bli 6 dagar. Sistnämnda ändring genomförs genom lag (2021:1287).

Lag

Karensvillkoret avskaffas tillfälligt

Ny övergångsbestämmelse från och med den 13 april 2020 som innebär att karensvillkoret inte tillämpas på ansökningar för perioden 2020-03-30 – 2021-01-03, det vill säga kassakortsveckor 14 – 53 2020.

Avsnitt 6 - Normalarbetstid, dagsförtjänst och dagpenningens storlek

Beräkning av normalarbetstid, dagsförtjänst för arbetstagare, omräkning, skyddsregler och dagpenningens storlek enligt 23 a - 30 §§ ALF. För att en arbetslöshetskassa...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 29 juni 2020
Förordning

Ytterligare tillfällig höjning av dagpenningtaket

Högsta inkomstrelaterad dagpenning från och med dag 101 i ersättningsperioden höjs tillfälligt från 760 till 1000 kronor under perioden den 29 juni 2020 till och med den 3 januari 2021.

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Tillfällig ändring för den inkomstrelaterade dagpenningen

För den inkomstrelaterade dagpenningen införs tillfälligt ett golv på 255 kronor genom ändring av 4 § förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring. Lägsta möjliga inkomstrelaterade ersättning motsvarar därmed ersättning med grundbelopp fullt ut. Ändringen tillämpas retroaktivt från den 13 april 2020 till och med den 3 januari 2021.

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring,Lag

Tillfälliga ändringar i lag och förordning

I 24 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring införs ett tillfälligt bemyndigande för regeringen att fastställa ett golv för grundbeloppet. I 3 och 4 §§ förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring höjs tillfälligt grundbeloppet till 510 kronor respektive det förhöjda taket för inkomstrelaterad ersättning till 1 200 kronor. Samtidigt införs ett golv för grundbeloppet på 255 kronor. Ändringarna gäller till och med den 3 januari 2021.

Avsnitt 6 - Redovisning och revision

Reglerna som gäller för arbetslöshetskassans bokföring, årsredovisning och revisorer enligt 66 - 81 a §§ LAK. Om avsnittet...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser
 • Senast ändrad 14 december 2021
Föreskrift

Ändring i 11 § Redovisningsprinciper och 14 § upphör att gälla

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Kapitel 5 - Artikel 62 - Beräkning av förmåner

Hur arbetslöshetsersättningen ska beräknas enligt artikel 62 i förordning nr 883/2004. Om kapitlet...

 • Internationella bestämmelser
 • Senast ändrad 3 oktober 2016

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2016:3. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2014:5, upphör därmed att gälla.

Kapitel 6 - Artikel 63 – Undantag från regeln om bosättning

När det finns undantag från regeln om bosättning enligt artikel 63 i förordning nr 883/2004. Om kapitlet...

 • Internationella bestämmelser
 • Senast ändrad 8 juni 2012

Ändring i förordning

Ändring i artikel 63 förordning nr 883/2004 med anledning av den nya artikeln 65a i samma förordning, förordning nr 465/2012.

Avsnitt 7 - Fusion

Fusion mellan arbetslöshetskassor enligt 82 - 84 §§ LAK. Om avsnittet...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 7 - Avdrag för pension m.m.

Samordning av arbetslöshetsersättning och pension eller annan ersättning från någon annan än arbetslöshetskassan enligt 31 - 33 §§ ALF. Avsnittet handlar...

 • Försäkringsbestämmelser
 • Senast ändrad 17 december 2018
Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla.

Lag

Ändring i lag och förordning om arbetslöshetsförsäkring

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 31 och 32 §§, övergångsbestämmelser. 33 § upphör att gälla. Förordning (1997:835 om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 5 §, övergångsbestämmelser.

Kapitel 7 - Artikel 64 – Arbetslösa som reser till en annan medlemsstat med bibehållen rätt till ersättning

När en arbetslös kan åka till ett annat medlemsland och ha kvar rätten till arbetslöshetsersättning enligt artikel 64 i förordning nr 883/2004. Om kapitlet...

 • Internationella bestämmelser
 • Senast ändrad 2 maj 2018

Nytt rättsfall

Nytt rättsfall om fristen för registrering vid arbetsförmedlingen i mottagande medlemsstat när en arbetssökande reser till annat EU-land med bibehållen ersättning. Kammarrätten i Stockholms dom den 24 oktober 2016 i mål nr 7886-15. HFD meddelade inte prövningstillstånd i frågan, mål nr 6118-15.

Avsnitt 8 - Den kompletterande arbetslöshetskassan

Regler för den kompletterande arbetslöshetskassan enligt 85 - 87 b §§ LAK. Det rör bildandet av arbetslöshetskassan, arbetslöshetskassans verksamhet, undantag från...

 • Föreningsrättsliga bestämmelser
 • Senast ändrad 3 maj 2021
Föreskrift

Ny grundföreskrift IAFFS 2021:2 från den 3 maj 2021

Avgiften ändras till att uppgå till 7 kronor per ersättningsdag.

Ändring i förordning

Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor: Ny lydelse i 2 §.