IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Avsnitt 9 - Samverkan Lag

Samverkan 88 § Arbetslöshetskassorna skall samverka med varandra i frågor som rör administration, service, information, utbildning och utveckling av kassornas verksamhet. Arbetslöshetskassorna...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 8 - Företagare Lag

Definition av företagare 34 § Med företagare avses i denna lag fysisk person som bedriver sådan näringsverksamhet som avses i 13 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 7 - Avdrag för pension m.m. Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2018:2) om arbetslöshetsförsäkring Kap. 5 Inkomstrelaterad ersättning Pensionsavdrag Omräkning...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 13 - Frånkännande Förarbete

Sanktionsbestämmelserna I förarbetena till 1973 års lag uttalade regeringen bland annat följande: Regeringen anser att det finns anledning att, förutom genom rättslig...

  • Försäkringsbestämmelser

Kapitel 1 - Regelverk Bilaterala konventioner om social trygghet

Bilaterala konventioner i kraft Sverige har ingått särskilda avtal, så kallade bilaterala konventioner, med andra länder på arbetslöshetsförsäkringsområdet.

  • Internationella bestämmelser