IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Kapitel 3 - Överenskommelser med andra stater Övrigt

Europarådets sociala stadga Europarådet är en mellanstatlig samarbetsorganisation som bildades 1949, och som har 47 medlemsländer. Huvuduppgiften är att bidra till fred, stabilitet...

  • Internationella bestämmelser

Kapitel 6 - Artikel 62 - Beräkning av förmåner Förordning nr 883/2004

Artikel 62 Beräkning av förmåner Den behöriga institutionen i en medlemsstat, i vars lagstiftning det föreskrivs att beräkningen av förmånerna utgår från...

  • Internationella bestämmelser

Kapitel 6 - Artikel 62 - Beräkning av förmåner Förordning nr 987/2009

Artikel 7  Provisorisk beräkning av förmåner och avgifter Om en person i enlighet med grundförordningen är berättigad till en förmån eller skyldig att...

  • Internationella bestämmelser

Kapitel 6 - Artikel 62 - Beräkning av förmåner Rättspraxis

Rättspraxis i EU-domstolen  C-67/79 Fellinger Domstolen fann att beräkningen av arbetslöshetsersättning för en helt arbetslös gränsarbetare ska göras utifrån...

  • Internationella bestämmelser

Kapitel 6 - Artikel 62 - Beräkning av förmåner Övrigt

Artikelns tillämpning Artikel 62 blir aktuell att tillämpa i de fall då en sökande får rätt till ersättning genom att lägga samman perioder i enlighet med artikel...

  • Internationella bestämmelser