IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Avsnitt 8 - Den kompletterande arbetslöshetskassan Lag

Den kompletterande arbetslöshetskassan 85 § Rikstäckande organisationer som företräder anställda och företagare på arbetsmarknaden får bilda en kompletterande...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 4 - Finansieringsavgift Lag

Finansieringsavgift 48 § En arbetslöshetskassa ska till staten för varje kalendermånad betala en finansieringsavgift för finansiering av del av statens kostnader för...

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 10 - Tillsyn Lag

Tillsyn 89 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna och gör uppföljning av arbetslöshetsförsäkringen.

  • Föreningsrättsliga bestämmelser

Avsnitt 7 - Avdrag för pension m.m. Rättspraxis

Tillerkänd pension som har skjutits upp Frågan i målet är om arbetslöshetskassan ska göra avdrag på dagpenningen när den försäkrade har...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 7 - Avdrag för pension m.m. Förarbete

Avdrag för pension och annat av pensionskaraktär I förarbetena till den gamla lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring anförde departementschefen följande...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 7 - Avdrag för pension m.m. Lag

Inkomstrelaterad ersättning 31 § Om en sökande med anledning av arbetslöshet fortlöpande får ersättning från någon annan än arbetslöshetskassan,...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 10 - Bisyssla Rättspraxis

Bisyssla för entreprenör som även bedriver jord- eller skogsbruk Av Försäkringsöverdomstolens domar framgår att även verksamhet i en egen rörelse, som...

  • Försäkringsbestämmelser