IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Avsnitt 7 - Avdrag för pension m.m. Rättspraxis

Tillerkänd pension som har skjutits upp Frågan i målet är om arbetslöshetskassan ska göra avdrag på dagpenningen när den försäkrade har...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 7 - Avdrag för pension m.m. Förarbete

Avdrag för pension och annat av pensionskaraktär I förarbetena till den gamla lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring anförde departementschefen följande...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 7 - Avdrag för pension m.m. Lag

Inkomstrelaterad ersättning 31 § Om en sökande med anledning av arbetslöshet fortlöpande får ersättning från någon annan än arbetslöshetskassan,...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 10 - Bisyssla Förordning

Övriga bestämmelser 31 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter för verkställigheten av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 10 - Bisyssla Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2018:2) om arbetslöshetsförsäkring...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 10 - Bisyssla Förarbete

Bisyssla Begreppet bisyssla har från och med den 5 juli 2010 definierats i lag. Vid riksdagens behandling av lagändringarna för företagare i arbetslöshetsförsäkringen...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 10 - Bisyssla Rättspraxis

Bisyssla för entreprenör som även bedriver jord- eller skogsbruk Av Försäkringsöverdomstolens domar framgår att även verksamhet i en egen rörelse, som...

  • Försäkringsbestämmelser