IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Sök i regelsamlingar

Avsnitt 11 - Lämpligt arbete Förarbete

Omställningsförsäkring Regeringen har uttalat följande om den allmänna utgångspunkten för arbetslöshetsförsäkringen:  En grundläggande...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 10 - Bisyssla Förarbete

Bisyssla Begreppet bisyssla har från och med den 5 juli 2010 definierats i lag. Vid riksdagens behandling av lagändringarna för företagare i arbetslöshetsförsäkringen...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 12 - Varning och avstängning Lag

Varning och avstängning från rätt till ersättning 43 § En sökande ska varnas om han eller hon 1. utan godtagbart skäl inte medverkat till att upprätta en individuell...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 10 - Bisyssla Förordning

Övriga bestämmelser 31 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter för verkställigheten av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 10 - Bisyssla Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2018:2) om arbetslöshetsförsäkring...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 12 - Varning och avstängning Förordning

Giltig anledning att lämna arbete 19 c § En giltig anledning att lämna ett arbete enligt 43 b § 1 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring är att en sökande...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 12 - Varning och avstängning Rättspraxis

Godtagbara skäl att inte lämna aktivitetsrapport inom utsatt tid I målet är ostridigt att sökande inte lämnade sin aktivitetsrapport för oktober månad 2013...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 13 - Frånkännande Förordning

Uppgiftsskyldighet 25 a § Under förutsättning att det har betydelse för handläggningen av ett ärende om arbetslöshetsersättning ska en arbetslöshetskassa...

  • Försäkringsbestämmelser

Avsnitt 13 - Frånkännande Rättspraxis

Ej lämnat uppgift om pensionsuttag Fråga om den försäkrade ska frånkännas ersättning då han inte lämnat uppgift om pensionsuttag, trots att han under tidigare...

  • Försäkringsbestämmelser