IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om stärkt arbete med att bekämpa bidragsbrott

IAF har tagit del av utredningen Stärkt arbete att bekämpa bidragsbrott - administrativt sanktionssystem och effektivare hantering av misstänkta brott (SOU 2022:37). Av remissvaret framgår att IAF instämmer i de brister som utredningen har identifierat och i huvudsak i de förslag som lämnas av utredningen. IAF yttrar sig främst om innehållet i kapitel 8-10.

IAF delar bland annat utredningens uppfattning om att brott som riktas mot välfärdssystemen fortsatt behöver bekämpas och ställer sig positiv till att en ny lag om administrativa sanktionsavgifter införs. Att använda administrativa sanktionsavgifter för mindre allvarliga bidragsbrott kan enligt IAF vara en effektiv åtgärd och ett incitament för den sökande att lämna riktiga och fullständiga uppgifter. Vidare instämmer IAF i utredningens förslag om att grövre bidragsbrott ska utredas av Ekobrottsmyndigheten.