IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om betänkandet Mikroföretagarkonto – schabloniserad inkomstbeskattning för de minsta företagen

IAF har granskat förslagen i betänkandet med utgångspunkt i vårt uppdrag att utöva tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen och arbetslöshetskassorna. Vad gäller arbetslöshetsförsäkringen så lämnar inte utredningen något förslag och det har bland annat inte utretts hur regler om beräkning av ersättning skulle tillämpas.

Enligt IAF är det inte tydligt bestämt vad som ska gälla för den som bedriver verksamhet som beskattas genom mikroföretagarkonto. Om inte detta görs så kommer arbetslöshetskassorna att få problem vid tillämpningen när personer som valt denna beskattningsform söker ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.