IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om ett modernare socialförsäkringsskydd för gravida

I betänkandet föreslås bland annat att tid med graviditetspenning och icke-behovsprövad graviditetspenning ska räknas som överhoppningsbar tid vid fastställande av ramtid. IAF delar bedömningen att sådan tid ska räknas som överhoppningsbar tid. Dock anser IAF att delar i förslaget inte är helt kompatibelt med SOU 2020:37 Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen. IAF anser därför att frågan behöver utredas vidare.