IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om Författningsändringar inom området social trygghet med anledning av Förenade kungarikets utträde ur den Europeiska unionen

IAF har tagit del av promemorian och har inga synpunkter på förslagen.