IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om ny förverkandelagstiftning

IAF har utifrån myndighetens verksamhetsområde tagit del av förverkandeutredningens betänkandet Ny förverkandelagstiftning (SOU 2021:100) och har inga synpunkter på innehållet i förslagen.

Förverkandeutredningen har haft ett särskilt fokus på:

  • att säkerställa att brott inte ska löna sig
  • att överväga om brottsbalkens regler om utbytes- och hjälpmedelsförverkande ska göras generellt tillämpliga i specialstraffrätten
  • att göra en översyn avseende den materiella och processuella regleringen så att den blir ändamålsenligt utformad.