IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om Riksdagens betänkande Översyn av JO-ämbetet

Remissvaret avser betänkandet Översyn av JO-ämbetet (2021/22:URF2). IAF instämmer i bedömningar och förslag med utgångspunkt utifrån det som rör myndighetens ansvarsområde. IAF vill särskilt framhålla det viktiga förslaget att i JO:s instruktion förtydliga att JO:s tillsyn även omfattar privata utförare när de bedriver verksamhet som utgör myndighetsutövning.

IAF konstaterar också att kommittén har gjort en noggrann genomgång av JO-ämbetet i dess helhet.