IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Remissvar om Skatteverkets promemoria Lönegaranti

Arbetsmarknadsdepartementet vill ha IAF:s synpunkter på Skatteverkets förslag på åtgärder för att hindra felaktiga utbetalningar som upptäcks i samband med handläggning och kontroll av lönegarantiärenden.

IAF konstaterar att Skatteverket har gjort en noggrann utredning av vilka åtgärder som krävs för att hindra felaktiga utbetalningar som upptäcks i samband med handläggning och kontroll av lönegarantiärenden.  IAF instämmer i promemorians bedömningar och förslag.