IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Likabehandling i kontrollfunktionen

Den arbetssökandes kön eller härkomst påverkar varken arbetsförmedlare eller kontrollhandläggare när de får frågor att lösa fiktiva ärenden som ingår i Arbetsförmedlingens kontrollarbete. Det visar IAF:s granskning 2023:10 Likabehandling i kontrollfunktionen som utvärderar hur Arbetsförmedlingen förhåller sig till likabehandlingsprincipen inom arbetslöshetsförsäkringen.

Inga systematiska skillnader utifrån den arbetssökandes kön eller härkomst

I den här rapporten har vi utifrån vår vinjettundersökning inte funnit några tydliga belägg för att vare sig arbetsförmedlarnas eller kontrollhandläggarnas bedömningar systematiskt påverkas av den arbetssökandes kön eller härkomst. Det finns däremot skillnader i bedömningen av vissa ärendetyper. Vi har mätt arbetsförmedlarnas och kontrollhandläggarnas enighet i bedömningarna av de ärenden vi har inkluderat till 40 respektive 60 procent. Baserat på vinjettundersökningarna ser IAF att det finns risk för att kontrollen inte fungerar fullt ut för att:

  • arbetsförmedlarna inte alltid skickar signaler till enheterna granskning och kontroll när de borde. 
  • kontrollhandläggarna inte alltid gör samma bedömning i likadana ärenden. 

Vinjettundersökningar med enkätfrågor om fiktiva arbetssökande

IAF har valt att genomföra två vinjettundersökningar genom att skicka ut en enkät vardera till arbetsförmedlare respektive kontrollhandläggare på enheterna Granskning och kontroll. Syftet med våra enkäter var att undersöka om arbetsförmedlarnas och kontrollhandläggarnas hantering av olika situationer och ärenden sker i linje med principerna om likabehandling. I varje fråga i enkäterna valdes ett namn slumpmässigt ut för att representera en fiktiv arbetssökande. De slumpvist valda namnen användes för att signalera olika information om den fiktiva arbetssökande, till exempel kön och härkomst.