IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Rättsfall

Här kan du läsa om vissa av myndighetens överklaganden och yttranden i mål om arbetslöshetsförsäkringen som ännu inte är avgjorda i förvaltningsdomstolarna. Frågor som är viktiga för rättstillämpningen och av allmänintresse publiceras i fulltext. När domen har meddelats i dessa mål publicerar vi den i sin helhet som ett avgörande. Vi publicerar också andra domar som är viktiga för rättstillämpningen inom IAF:s verksamhetsområde.

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 347-17

Fråga om den sökandes dagsförtjänst ska beräknas enligt 37 a § eller 37 b § ALF.

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 657-17

Frågan i målet är antalet dagar som frånkännandet ska gälla.

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 2239-17

Frågan i målet gäller vid vilken tidpunkt ersättningsperioden ska anses börja.

Domen

Avgörande

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 6860-16 och 6861-16

Frågan i målen var om en sökande som äger ett aktieförvaltande aktiebolag ska anses som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening. HFD fann att sökandes...

Domen

Avgörande

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 4736-16

Fråga om de två bonusbetalningar som sökande hade fått under ramtiden ska medräknas i underlaget för beräkning av dagsförtjänsten. Även fråga...

Domen

Avgörande

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 4417-16

Fråga om den sökande som haft två deltidsanställningar som tillsammans överstigit heltid och samtidigt arbetat som företagare på deltid haft rätt till ersättning...

Domen

Avgörande

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 6492-16

Fråga om väsentligt inflytande över verksamhet även efter överlåtelse. IAF har överklagat domen men Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd...

Domen

Avgörande

Dom i Högsta förvaltningsdomstolens mål nr 1477-16

Fråga om den sökande deltagit i utbildning. Den sökande hade sökt och antagits till en universitetskurs samt accepterat den tilldelade platsen. Hon hade sedan i anslutning till...

Domen

Avgörande

Dom i kammarrättens mål nr 2355-16

Frågan i målet var huruvida Arbetslöshetskassan haft skäl att stänga av VN från rätt till ersättning med hänvisning till att VN på grund av otillbörligt...

Domen