IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Avsnitt 10 - Tillsyn

Paragraferna 89 - 92 i LAK som rör Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) tillsyn över arbetslöshetskassorna samt om kassornas skyldighet att lämna uppgifter till IAF.

I detta avsnitt återges endast de paragrafer som har relevans i avsnittet. Vidare återges paragraferna enligt den senaste lydelsen i SFS respektive IAFFS. Det kan därför finnas övergångsbestämmelser i tidigare författningar som fortfarande gäller. Se riksdagens, regeringens och IAF:s webbsidor för ytterligare information om författningstexten respektive övergångsbestämmelser.

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Förordning

Ändring i förordning

Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor: Ny lydelse i 5 och 7 §§

Lag

Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor

Tillsyn

89 §   Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen utövar tillsyn över arbetslöshetskassorna och gör uppföljning av arbetslöshetsförsäkringen.

Inspektionen skall verka för att bestämmelserna i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och i denna lag tillämpas likformigt och rättvist. Lag (2002:543) .

90 §   En arbetslöshetskassa skall för tillsyn och uppföljning av arbetslöshetsförsäkringen lämna uppgifter enligt vad regeringen eller efter regeringens bemyndigande Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreskriver.

En arbetslöshetskassa är skyldig att lämna inspektionen tillträde till föreningsstämman och styrelsesammanträdena.
Lag (2002:543) .

91 §   Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela de erinringar i fråga om en arbetslöshetskassas verksamhet som inspektionen finner behövliga.

Inspektionen får förelägga en arbetslöshetskassa att inom en viss tid vidta de åtgärder som behövs för rättelse, om
   1. en avvikelse har gjorts från kassans stadgar, denna lag, lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring eller de författningar och föreskrifter i övrigt som gäller för kassans verksamhet,
   2. stadgarna inte längre uppfyller kraven enligt 5 §,
   3. kassans tillgångar inte är tillräckliga, eller
   4. någon annan allvarlig anmärkning kan riktas mot kassans verksamhet. Lag (2002:1135) .

92 §   Om ett föreläggande enligt 91 § inte har följts inom den tid som angetts i föreläggandet och det förhållandet mot vilket anmärkningen riktats inte heller har undanröjts på något annat sätt, får Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bestämma att arbetslöshetskassan helt eller delvis under en viss tid inte skall ha rätt till statsbidrag. Lag (2002:543) .

Källa: http://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1997-239.html

Förordning

Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor

Skyldighet att lämna uppgifter

5 §   En arbetslöshetskassa ska i enlighet med vad Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen närmare föreskriver lämna uppgifter till inspektionen om en person som får ersättning. Uppgift ska lämnas om
   1. personnummer, kommun, län och arbetslöshetskassans beteckning,
   2. datum för den första och sista dagen av den beviljade ersättningsperioden,
   3. uppgivna förvärvsinkomster och lönetyp,
   4. beräknad normalarbetstid och arbetsutbudet i timmar per vecka,
   5. antalet dagar med ersättning och karens,
   6. antalet återstående ersättningsdagar i ersättningsperioden efter utbetalningstillfället,
   7. utbetalat bruttobelopp per vecka som utbetalningen avser,
   8. datum för anmälan för rätt till arbetslöshetsersättning,
   9. datum för det senaste och tidigare inträden i arbetslöshetskassan,
   10. datum för det senaste utträdet ur arbetslöshetskassan och orsak till utträdet,
   11. land där personen söker arbete med rätt att behålla ersättning enligt artikel 64.1 c i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, och
   12. försäkringsperiod som har legat till grund för en sammanläggning enligt förordning (EG) nr 883/2004 samt land som en period har fullgjorts i.

En arbetslöshetskassa ska för en person som har kvalificerat sig för rätt till ersättning lämna uppgift om med stöd av vilken bestämmelse i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring som personen har kvalificerat sig. Uppgift ska också lämnas om
   1. personen utför eller deklarerar deltidsarbete,
   2. 35 eller 35 a § lagen om arbetslöshetsförsäkring tillämpas,
   3. dagpenning lämnas i form av grundbelopp eller inkomstrelaterad ersättning och uppgift om ersättningens storlek,
   4. personen bedöms komma att uppfylla villkoren för en ny ersättningsperiod när mindre än 70 ersättningsdagar återstår av ersättningsperioden,
   5. personen har beslut om bisyssla, det antal timmar per vecka som bisysslan omfattar och inkomsten per vecka av bisysslan,
   6. studier som personen bedriver under en ersättningsperiod,
   7. antalet dagar med aktivitetsstöd som har jämställts med ersättningsdagar enligt 22 § andra stycket lagen om arbetslöshetsförsäkring, och
   8. övriga beslut och omständigheter av betydelse för personens rätt till arbetslöshetsersättning.
Förordning (2018:257).

7 §   En arbetslöshetskassa ska omedelbart lämna uppgifter till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen om kassans beslut i fall som avses i 43-43 b §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Detsamma gäller även i andra fall där rätten till ersättning har ifrågasatts och därför prövats särskilt och i övriga fall då utbetalad ersättning återbetalats eller ska återbetalas till arbetslöshetskassan. Inspektionen får dock befria en kassa från denna skyldighet. Förordning (2018:257).

Källa: http://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1997-836.html

Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2018:1) om arbetslöshetskassor

Tillsyn

Uppföljning av ärenden

16 § Arbetslöshetskassan ska hålla uppgifter om inkommande omprövnings- och överklagningsärenden ordnade på ett sådant sätt att arbetslöshetskassan snabbt kan tillhandahålla följande uppgifter:

 1. ärendenummer eller likande,
 2. medlemmens personnummer, namn och bostadsort,
 3. inkommande och utgående handlingar, samt datum för mottagande och utsändande, och
 4. datum då ärendet har avslutats.

Begäran om omprövning och överklagande ska liksom andra handlingar i ärendet ges ett ärendenummer samma dag som de kommer in eller sänds ut. På inkommande handlingar ska även ankomstdatum anges.

Uppföljning av återkrav

17 § Arbetslöshetskassan ska hålla återkravsärenden ordnade på ett sådant sätt att arbetslöshetskassan snabbt kan tillhandahålla följande uppgifter:

 1. felaktigt utbetalt belopp och eventuell befrielse från återbetalningsskyldighet,
 2. om arbetslöshetskassan har beviljat anstånd med betalningen och ränta på obetalt belopp,
 3. vilka belopp som arbetslöshetskassan har fått tillbaka genom inbetalning från ersättningstagaren respektive genom kvittning samt den ränta som har betalats av ersättningstagaren,
 4. vilka belopp som har återförts till staten,
 5. om ärendet har överklagats,
 6. vilka kravåtgärder som har vidtagits såsom påminnelser, betalningsföreläggande, överlämnande till kronofogdemyndighet etc.,
 7. om ersättningstagaren har uteslutits enligt 37 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor eller frånkänts ersättning enligt 46 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, och
 8. om polisanmälan har gjorts och om kravet har preskriberats.

Styrelseprotokoll

18 § Protokoll som har förts vid sammanträde med styrelsen för en arbetslöshetskassa och som styrelsen lämnar in till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen enligt 6 § förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor ska vara kompletta med samtliga till protokollet tillhörande bilagor.

Kopia på protokollet med bilagor lämnas till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen:

- elektroniskt, med iakttagande av anvisad säkerhetslösning, till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens elektroniska Portal under Mina Sidor, eller

-  genom en vidimerad kopia av protokollet per post.