IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Avsnitt 12 - Omprövning och överklagan

Paragraferna 95 - 116 i LAK om överklagande av en arbetslöshetskassas beslut, överklagande av beslut från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, gemensamma bestämmelser om överklagande, omprövning och ändring. Avsnittet handlar även om beräkning av lagstadgad tid.

I detta avsnitt återges endast de paragrafer som har relevans i avsnittet. Vidare återges paragraferna enligt den senaste lydelsen i SFS respektive IAFFS. Det kan därför finnas övergångsbestämmelser i tidigare författningar som fortfarande gäller. Se riksdagens, regeringens och IAF:s webbsidor för ytterligare information om författningstexten respektive övergångsbestämmelser.

Nytt rättsfall

Nytt rättsfall (Arbetslöshetskassas talerätt enligt LAK) Kammarrätten i Stockholms beslut i målnr 2850-13, 2820-13.

Lag

Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor

Överklagande av en arbetslöshetskassas beslut

95 §   Beslut av en arbetslöshetskassa i ärenden enligt denna lag om rätt till medlemskap, medlemsavgifter och särskild uttaxering får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Behörig förvaltningsrätt är den inom vars domkrets klaganden var folkbokförd vid tidpunkten för beslutet. Om han eller hon inte var folkbokförd i Sverige är behörig förvaltningsrätt den inom vars domkrets det första beslutet i saken har fattats.

Arbetslöshetskassans beslut enligt denna lag i andra fall än som avses i första stycket får inte överklagas.
Lag (2013:97) .

96 §   Arbetslöshetskassans beslut får inte överklagas av en enskild innan kassan har omprövat sitt beslut enligt 111 §. Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, skall överklagandet anses som en begäran om omprövning.

97 §   Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får, även till förmån för en enskild part, överklaga en domstols och en arbetslöshetskassas beslut i ärenden som avses i 95 §.
Lag (2002:543) .

98 §   Har upphävts genom lag (2009:665) .

Överklagande av beslut från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

99 §   Utan hinder av vad som sägs i 2 § första stycket får styrelsen för en förening som vägrats registrering överklaga beslut från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen i ärendet om registrering. Lag (2002:543) .

100 §   En arbetslöshetskassa får överklaga Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens beslut enligt 92, 94 d och 94 e §§ till allmän förvaltningsdomstol. Lag (2013:153) .

Gemensamma bestämmelser om överklagande

101 §   Ett beslut skall överklagas skriftligt.

I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring av beslutet som begärs. 102 § Skrivelsen med överklagandet skall ges in till den instans som har meddelat beslutet. Skrivelsen skall, om inte annat anges i 103 och 104 §§, ha kommit in till den instansen inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet.

103 §   Om överklagandet görs av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen eller av en arbetslöshetskassa skall skrivelsen med överklagandet ha kommit in till den instans som meddelat beslutet inom två månader från beslutets dag.
Lag (2002:543) .

104 §   Beslut i frågor som avses i 8, 92, 94 d och 94 e §§ ska överklagas inom två månader från dagen för beslutet.
Lag (2013:153) .

105 §   Den instans som har meddelat det överklagade beslutet prövar om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid.

Om skrivelsen har kommit in för sent, skall den avvisas utom när
   1. förseningen beror på att den instans som har fattat det överklagade beslutet har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man överklagar, eller
   2. skrivelsen inom tiden för överklagande har kommit in till den instans som skall pröva överklagandet.

I fall som avses i 2 skall den instans dit skrivelsen kommit vidarebefordra den till den instans som har meddelat beslutet och samtidigt lämna uppgift om vilken dag skrivelsen kom in till den högre instansen.

106 §   Om skrivelsen med överklagandet inte avvisas enligt 105 § andra stycket, skall den instans som har meddelat det överklagade beslutet lämna över denna och övriga handlingar i ärendet till den instans som skall pröva överklagandet.

107 §   Beslut enligt denna lag från en arbetslöshetskassa, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen eller en domstol gäller omedelbart, om inte något annat har angetts i beslutet eller bestämts av den instans som skall överpröva beslutet.
Lag (2002:543) .

108 §   I ett mål där en enskild part överklagar en arbetslöshetskassas beslut är kassan den enskildes motpart.

109 §   Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får överta en arbetslöshetskassas uppgift att i förvaltningsrätt och kammarrätt föra talan.

Inspektionen för sådan talan i Högsta förvaltningsdomstolen.
Lag (2010:1450) .

110 §   Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2013:97) .

Omprövning och ändring

111 §   Beslut av en arbetslöshetskassa i ärenden som sägs i 95 § skall omprövas av kassan, om det begärs av den enskilde som beslutet angår.

Detta gäller inte, om arbetslöshetskassan redan har ändrat beslutet med stöd av 113 §.

112 §   Bestämmelserna i 101-106 §§ om överklagande skall tillämpas i fråga om en begäran om omprövning.

113 §   En arbetslöshetskassa skall utan begäran ändra sitt beslut i ärenden som sägs i 95 § och som inte har överprövats av en högre instans, om
   1. beslutet på grund av skrivfel, räknefel eller något annat sådant förbiseende innehåller en uppenbar oriktighet,
   2. beslutet har blivit oriktigt på grund av att det har fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag, eller
   3. beslutet har blivit oriktigt på grund av en uppenbart felaktig rättstillämpning eller någon annan liknande orsak.

En ändring enligt första stycket behöver inte göras, om oriktigheten är av ringa betydelse.

114 §   En ändring med stöd av 113 § av ett beslut får inte göras sedan mer än två år förflutit från den dag då beslutet meddelades.

Ett beslut får ändras även efter det att den tiden har gått ut, om det först därefter har kommit fram att beslutet har fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag eller om det finns andra synnerliga skäl.

115 §   Vid omprövning enligt 111 § får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

Vid ändring enligt 113 § får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel, om det finns synnerliga skäl mot det.

Straffbestämmelse

116 §    /Upphör att gälla U:2025-10-01/ Om en förening eller en annan organisation utan att vara registrerad enligt denna lag handhar frågor om ersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, döms den som på föreningens eller organisationens vägnar deltar i en åtgärd eller ett beslut i sådan verksamhet till böter eller fängelse i högst sex månader.

116 §    /Träder i kraft I:2025-10-01/ Om en förening eller en annan organisation utan att vara registrerad enligt denna lag handhar frågor om arbetslöshetsersättning enligt lagen (2024:506) om arbetslöshetsförsäkring, döms den som på föreningens eller organisationens vägnar deltar i en åtgärd eller ett beslut i sådan verksamhet till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2024:510) .


Källa: http://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1997-239.html

Övergångsbestämmelser

SFS 2013:97 – ikraft den 1 juli 2013, övergångsbestämmelser.

SFS 2013: 153 – ikraft den 1 september 2013, övergångsbestämmelser.

Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

1 §   Då enligt lag eller särskild författning tid skall räknas efter vecka, månad eller år, varde den dag för slutdag ansedd som genom sitt namn i veckan eller sitt tal i månaden motsvarar den, från vilken tidräkningen börjas. Finnes ej motsvarande dag i slutmånaden, varde den månadens sista dag ansedd för slutdag.

2 §   Infaller den tid, då enligt lag eller särskild författning en åtgärd senast ska vidtas, på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, får åtgärden vidtas nästa vardag.

Första stycket gäller inte i fråga om
   1. de frister för häktningsframställning och häktningsförhandling som anges i 24 kap. 12 och 13 §§, 17 § fjärde stycket och 19 § rättegångsbalken,
   2. den frist för sammanträde som anges i 19 § andra stycket lagen (1988:688) om kontaktförbud och som gäller
      a) i ärende om kontaktförbud avseende gemensam bostad, och
      b) i ärende om förbud enligt 3 kap. 5 § första stycket 2 lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder, och
   3. den frist för övervakningsnämndens prövning av Kriminalvårdens beslut om tillfälligt omhändertagande som anges i 26 kap. 22 § och 28 kap. 11 § brottsbalken.
Lag (2022:931) .


Källa: http://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1930-173.html

Rättspraxis

Beslut om medlemsavgift är överklagbart

IAF:s beslut om att inte bevilja ändring av medlemsavgift enligt 43 § LAK har ansetts överklagbart trots att det inte framgår av 100 § LAK. (Kammarrättens i Jönköping beslut den 23 september 2012 i mål nr 35-12)

Arbetslöshetskassas talerätt enligt LAK

Arbetslöshetskassan beslutade i september respektive oktober 2011 att de båda enskildas medlemskap hade upphört på grund av bristande betalning.
Vid omprövning beslutade kassans styrelse att ändra det tidigare besluten samt bevilja de båda enskilda fortsatt medlemskap i arbetslöshetskassan.

Kammarrätten uttalade att mot bakgrund av lagstiftningens systematik och motivuttalanden om IAF:s roll i arbetslöshetsförsäkringen får lagstiftarens avsikt anses ha varit att ge IAF möjlighet att självständigt överta uppgiften att föra talan i allmän förvaltningsdomstol.
De enskilda var IAF:s motpart sedan arbetslöshetskassans omprövningsbeslut överklagats till förvaltningsrätten. Arbetslöshetskassan förlorade därigenom möjligheten att träda in som part i processen.

Mot denna bakgrund saknar arbetslöshetskassan talerätt i målet.( Kammarrätten i Stockholms båda beslut den 22 maj 2013 i mål nr 2850-13 och 2820-13, Högsta förvaltningsdomstolen meddelade inte prövningstillstånd, mål nr 5347-13 och 5348-13).