IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Avsnitt 4 - Finansieringsavgift

Paragraferna 48-49 i LAK om finansieringsavgift som arbetslöshetskassorna varje månad ska betala till staten för delfinansieringen av arbetslöshetsförsäkringen. Medlemsavgifter som en arbetslöshetskassa tar ut för att bland annat täcka betalningen av finansieringsavgift till staten, kan du läsa om i avsnitt 3 om medlemsavgifter.

I detta avsnitt återges endast de paragrafer som har relevans i avsnittet. Vidare återges paragraferna enligt den senaste lydelsen i SFS respektive IAFFS. Det kan därför finnas övergångsbestämmelser i tidigare författningar som fortfarande gäller. Se riksdagens, regeringens och IAF:s webbsidor för ytterligare information om författningstexten respektive övergångsbestämmelser.

Föreskrift

Ny föreskrift IAFFS 2023:1 om arbetslöshetskassor, ersätter IAFFS 2018:1

Ändring i 9-12 §§

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetskassor, IAFFS 2018:1. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2017:6 upphör därmed att gälla.

Lag

Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor

Finansieringsavgift

48 §   En arbetslöshetskassa ska till staten för varje kalendermånad betala en finansieringsavgift för finansiering av del av statens kostnader för utbetald ersättning för varje medlem som fanns i kassan den sista dagen i månaden.
Finansieringsavgiften ska motsvara 131 procent av den under månaden genomsnittligt utbetalade dagpenningen enligt inkomstbortfallsförsäkringen delat med tolv. Lag (2009:665) .

48 c §   En finansieringsavgift får inte ändras efter tolv månader från utgången av den kalendermånad som avgiften avser, om anledningen till ändringen är att de uppgifter som legat till grund för beräkningen av avgiften ändrats.
Lag (2013:936) .

49 §   Regeringen får meddela närmare föreskrifter om när och på vilket sätt betalningarna enligt 48 § ska göras.
Lag (2013:936) .

Den kompletterande arbetslöshetskassan

87 §   För den kompletterande kassan gäller i övrigt bestämmelserna i denna lag med följande undantag.

Bestämmelserna i 1 § andra stycket och 5 § första stycket 2 om kassans verksamhetsområde, bestämmelsen i 3 § om minsta antal medlemmar, bestämmelsen i 8 § om att registrering i vissa fall får vägras samt bestämmelserna i 82-84 §§ om fusion gäller inte.

Bestämmelserna i 3 §, 5 § första stycket 12, 34-47 a §§ samt 60 § om medlemskap, medlemsförteckning, medlemsavgift m.m., i 48 § om finansieringsavgift, i 94 g § om uppgiftsskyldighet samt i 95-97 §§ och 111-115 §§ om överklagande, omprövning och ändring gäller för de anslutna i stället för medlemmarna.
Det som sägs om medlem i 31 och 61 §§ gäller även den som är ansluten till den kompletterande arbetslöshetskassan.

I stället för det som sägs i 17 § tredje stycket gäller för den kompletterande arbetslöshetskassan följande. Till styrelseledamöter får utses medlemmar, förtroendevalda eller anställda i de organisationer som är medlemmar i föreningen.
Styrelseledamöterna får inte vara styrelseledamöter, kassaföreståndare eller ombud vid föreningsstämma i en annan arbetslöshetskassa.

Bestämmelserna i 51-54 §§ om val av ombud och valda ombud gäller i den kompletterande arbetslöshetskassan på motsvarande sätt ombud som utses av medlemsorganisationerna.
För sådana ombud gäller det som sägs i fjärde stycket om styrelseledamöter i den kompletterande kassan.
Lag (2013:936) .

Källa: http://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1997-239.html

Övergångsbestämmelser

2013:936

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för arbetslöshetsavgift som avser tid före den 1 januari 2014.
  3. Den upphävda 94 f § gäller fortfarande för uppgifter som avser tid före den 1 januari 2014.

Förordning

Förordning (1997:836) om arbetslöshetskassor

Finansieringsavgift

9 §   Finansieringsavgift enligt 48 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska av en arbetslöshetskassa betalas för varje kalendermånad senast vid utgången av den följande månaden. Förordning (2009:915).

11 §   Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ska lämna uppgift till en arbetslöshetskassa om storleken av de avgifter enligt 9 § som kassan ska betala vid varje betalningstillfälle. Förordning (2013:937).

12 §   Avgifter enligt 9 § ska betalas genom insättning på det konto som Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen bestämmer. Förordning (2013:937).

Källa: http://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1997-836.html

Övergångsbestämmelser

2013:937

Denna förordning träder i kraft den 1 januari  2014. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avgifter som avser tid före ikraftträdandet.

Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2023:1) om arbetslöshetskassor

Medlemsredovisning och finansieringsavgift

9 § Arbetslöshetskassan ska redovisa det totala antalet medlemmar vid utgången av varje månad till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Redovisningen ska vara fördelad på kön.

10 § Uppgifterna i 9 § ska med iakttagande av anvisad säkerhetslösning lämnas i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens digitala tjänster för medlemsredovisning.

Redovisningarna ska vara Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen tillhanda i närmast efterföljande månad den dag Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen anvisar.

11 § Om redovisade uppgifter som har rapporterats in till Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen ändras för viss månad ska arbetslöshetskassan redovisa de ändrade uppgifterna vid följande redovisningstillfälle.

12 § Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen lämnar uppgift om den finansieringsavgift arbetslöshetskassan ska betala i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens digitala tjänster för medlemsredovisning.

Rättspraxis

Fakturor ansågs inte utgöra överklagbara beslut

IAF hade fakturerat en arbetslöshetskassa för förhöjda finansieringsavgifter som avsåg perioden januari till april 2007. Avgifterna hänförde sig till medlemmar som hade trätt ur arbetslöshetskassan, men som inte hade betalat kvarstående avgifter.

Kammarrätten fann att fakturorna inte kunde anses utgöra överklagbara beslut med följande motivering:

Av bestämmelserna om den förhöjda finansieringsavgiften framgår den beräkningsmodell som ska gälla vid fastställandet av avgiften. Modellen bygger på uppgifter som arbetslöshetskassorna lämnar in till IAF och den innehåller inget moment där IAF ska göra någon form av egen bedömning. IAF har en skyldighet att lämna uppgift om storleken på avgiften till arbetslöshetskassorna.

(Kammarrättens i Stockholm dom den 11 juli 2008
i mål nr 3969-08)

Kammarrätten ansåg mot denna bakgrund att de aktuella fakturorna var ett led i IAF:s uppgiftsskyldighet gentemot arbetslöshetskassan och att de därmed inte utgjorde överklagbara beslut.

Fakturor ansågs utgöra överklagbara beslut

IAF hade fakturerat arbetslöshetskassan förhöjda finansieringsavgifter avseende 2007. Avgifterna avsåg bland annat medlemmar som trätt ut ur arbetslöshetskassan och som trots kassans kravåtgärder, inte hade betalat kvarstående medlemsavgifter. Arbetslöshetskassan betalade fakturorna under 2008. Därefter framställde arbetslöshetskassan krav på IAF om återbetalning.

Kammarrätten fann att IAF:s debitering av avgifterna uppenbarligen hade föregåtts av ställningstaganden i fråga om avgifternas storlek samt att dessa ställningstaganden hade manifesterats i vart fall i fakturorna och medfört en betalningsskyldighet för i fakturorna angivna belopp. Vidare ansåg kammarrätten att IAF:s ställningstaganden tydligt hade rättslig verkan av betungande natur för arbetslöshetskassan och att de därför måste betraktas som beslut som skulle kunna omprövas angående beslutens riktighet överhuvudtaget. (Kammarrättens i Stockholm dom den 24 februari 2010 i mål nr 679-09, Regeringsrätten meddelade inte prövningstillstånd)