IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Avsnitt 5 - Föreningsstämma

Reglerna om föreningsstämma och ombud enligt 50 - 65 §§ LAK.

I detta avsnitt återges endast de paragrafer som har relevans i avsnittet. Vidare återges paragraferna enligt den senaste lydelsen i SFS respektive IAFFS. Det kan därför finnas övergångsbestämmelser i tidigare författningar som fortfarande gäller. Se riksdagens, regeringens och IAF:s webbsidor för ytterligare information om författningstexten respektive övergångsbestämmelser.

Lag

Lag (1997:239) om arbetslöshetskassor

Föreningsstämma

50 §   En arbetslöshetskassa skall hålla ordinarie föreningsstämma före den 1 juli varje år.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får medge att stämma hålls vid en senare tidpunkt eller att den hålls endast vartannat år. Lag (2002:543) .

51 §   Medlemmars rätt att besluta i arbetslöshetskassans ange- lägenheter får utövas vid föreningsstämman genom valda ombud.
Varje ombud har en röst.

Om en arbetslöshetskassa är nybildad och val av ombud inte har hunnit anordnas, får medlemmarna besluta i kassans ange- lägenheter vid föreningsstämman. Vad som sägs om ombud i 55 och 56 §§ gäller i ett sådant fall på motsvarande sätt medlemmar som beslutar vid stämman.

52 §   Samtliga medlemmar i en arbetslöshetskassa har rätt att delta i val av ombud.

53 §   Föreningsstämman fastställer antalet ombud som skall väljas.

Föreningsstämman kan bemyndiga styrelsen att fastställa antalet ombud. Ett sådant bemyndigande blir giltigt endast om det godkänns av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.
Lag (2002:543) .

54 §   Ett ombud får inte väljas för längre tid än fem år.

Till ombud får väljas endast en person som är medlem i arbetslöshetskassan.

55 §   Ett ombud får inte rösta genom ett annat ombud.

Ett ombud får inte rösta i en fråga som rör
   1. talan mot ombudet,
   2. ombudets befrielse från skadeståndsansvar eller från någon annan förpliktelse mot arbetslöshetskassan, eller
   3. talan eller befrielse som avses i 1 eller 2 som rör någon annan, om ombudet i frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot kassans intressen.

56 §   Om en bestämmelse i denna lag eller i arbetslöshets- kassans stadgar som rör kallelse till föreningsstämma eller tillhandahållande av handlingar har åsidosatts i ett ärende, får stämman inte besluta i ärendet utan samtycke av alla närvarande ombud. Även utan ett sådant samtycke får förenings- stämman avgöra ett ärende som inte har tagits upp i kallelsen, om ärendet enligt stadgarna skall förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ett annat ärende som skall avgöras.
Stämman får också besluta att en extra föreningsstämma skall sammankallas för behandling av ärendet.

57 §   Föreningsstämman öppnas av styrelsens ordförande eller av den som styrelsen har utsett.

Ordföranden vid föreningsstämman utses av stämman.

58 §   Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som stämmans ordförande stöder.

Vid val anses den vald som har fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning, om inte något annat beslutas av stämman innan valet förrättas.

59 §   Föreningsstämman beslutar om ändring av stadgarna.
Beslutet är giltigt, om minst tre fjärdedelar av samtliga röstberättigade vid stämman har förenat sig om det. Om arbetslöshetskassans stadgar innehåller ytterligare villkor för ändring av stadgarna, gäller det villkoret.

Beslutet får inte verkställas innan registrering har skett enligt 10 §.

60 §   Föreningsstämman får uppdra åt styrelsen att fatta beslut om medlemsavgifter.

61 §   Ett förbehåll i stadgarna om att tvister mellan arbets- löshetskassan och styrelsen, styrelseledamöterna, kassaföre- ståndaren eller medlemmarna skall hänskjutas till skiljemän har samma verkan som ett skiljeavtal.

Om styrelsen begär skiljemannaförfarande mot arbetslöshets- kassan, tillämpas 65 §.

Talan mot föreningsstämmans beslut

62 §   Om ett beslut av en föreningsstämma inte har kommit till i behörig ordning eller i övrigt strider mot lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, denna lag eller mot arbetslöshets- kassans stadgar, kan talan mot arbetslöshetskassan om att beslutet skall upphävas eller ändras föras av en medlem, styrelsen, en styrelseledamot eller kassaföreståndaren.

Talan skall väckas vid tingsrätten.

Talan skall väckas inom tre månader från dagen för beslutet.
Väcks inte talan inom denna tid, är rätten till talan förlorad.

63 §   En dom som upphäver eller ändrar en föreningsstämmas beslut gäller även för medlemmar som inte har fört talan.

64 §   Rätten kan ändra en föreningsstämmas beslut endast om det kan fastställas vilket innehåll beslutet rätteligen borde ha haft.

Skall föreningsstämmans beslut enligt denna lag anmälas för registrering, skall rätten underrätta Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen för registrering, om beslutet har upphävts eller ändrats genom en dom som vunnit laga kraft eller om rätten genom beslut under rättegången har förordnat att beslutet inte får verkställas. Lag (2002:543) .

65 §   Om styrelsen vill väcka talan mot arbetslöshetskassan, skall den sammankalla en föreningsstämma där det skall väljas ställföreträdare som kan föra kassans talan i tvisten.
Stämning delges den valde ställföreträdaren.

För styrelsen talan mot föreningsstämmans beslut är rätten till talan inte förlorad enligt 62 § tredje stycket, om styrelsen inom den där angivna tiden har kallat till föreningsstämma enligt första stycket.

Den kompletterande arbetslöshetskassan

87 §   För den kompletterande kassan gäller i övrigt bestämmelserna i denna lag med följande undantag.

Bestämmelserna i 1 § andra stycket och 5 § första stycket 2 om kassans verksamhetsområde, bestämmelsen i 3 § om minsta antal medlemmar, bestämmelsen i 8 § om att registrering i vissa fall får vägras samt bestämmelserna i 82-84 §§ om fusion gäller inte.

Bestämmelserna i 3 §, 5 § första stycket 12, 34-47 a §§ samt 60 § om medlemskap, medlemsförteckning, medlemsavgift m.m., i 48 § om finansieringsavgift, i 94 g § om uppgiftsskyldighet samt i 95-97 §§ och 111-115 §§ om överklagande, omprövning och ändring gäller för de anslutna i stället för medlemmarna.
Det som sägs om medlem i 31 och 61 §§ gäller även den som är ansluten till den kompletterande arbetslöshetskassan.

I stället för det som sägs i 17 § tredje stycket gäller för den kompletterande arbetslöshetskassan följande. Till styrelseledamöter får utses medlemmar, förtroendevalda eller anställda i de organisationer som är medlemmar i föreningen.
Styrelseledamöterna får inte vara styrelseledamöter, kassaföreståndare eller ombud vid föreningsstämma i en annan arbetslöshetskassa.

Bestämmelserna i 51-54 §§ om val av ombud och valda ombud gäller i den kompletterande arbetslöshetskassan på motsvarande sätt ombud som utses av medlemsorganisationerna.
För sådana ombud gäller det som sägs i fjärde stycket om styrelseledamöter i den kompletterande kassan.
Lag (2013:936) .

Källa: http://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1997-239.html