IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Avsnitt 1 - Vilka som omfattas av arbetslöshetsförsäkringen m.m.

Vem som omfattas av ALF och uppdelningen i grundförsäkring respektive inkomstrelaterad ersättning enligt 1-8 §§ ALF.

I detta avsnitt återges endast de paragrafer som har relevans i avsnittet. Vidare återges paragraferna enligt den senaste lydelsen i SFS respektive IAFFS. Det kan därför finnas övergångsbestämmelser i tidigare författningar som fortfarande gäller. Se riksdagens, regeringens och IAF:s webbsidor för ytterligare information om författningstexten respektive övergångsbestämmelser.

Förarbete,Lag

Tillfällig ändring av medlemsvillkoret

Tillfällig ändring av medlemsvillkoret från och med den 13 april 2020 som innebär att varje medlemsmånad mars till och med december 2020 räknas som fyra månader. Notera att arbetsvillkoret också tillfälligt ändras med innebörden att arbetsvillkoret inte behöver uppfyllas inom medlemstiden för att uppfylla medlemsvillkoret, se avsnitt 4.

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla.

Ändring i lag och förordning

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 7 §. Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring: Ny 2 b § om Avbrott i medlemskapet

Lag

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Vilka som omfattas av lagen

1 §   Arbetslöshetsförsäkringen omfattar både arbetstagare och företagare. Vissa särskilda bestämmelser som endast gäller för företagare finns i 34-37 a §§. Lag (2010:445) .

2 §   Vad som i denna lag sägs om medlemmar i en arbetslöshetskassa skall också tillämpas på dem som är anslutna till den kompletterande arbetslöshetskassan.

3 §   Rätt till ersättning har endast personer som i Sverige uppfyller ersättningsvillkoren enligt denna lag, om inte något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att vissa arbeten utförda utomlands ska jämställas med arbete i Sverige.

Om regeringen har träffat en överenskommelse med någon annan stat om andra villkor för rätt att få ersättning än som föreskrivs i denna lag, ska arbetslöshetskassan tillämpa dessa villkor. Lag (2009:1437) .

Grundförsäkring och inkomstbortfallsförsäkring

4 §   Arbetslöshetsförsäkringen består av en grundförsäkring och en inkomstbortfallsförsäkring.

5 §   Arbetslöshetsförsäkringen handhas av arbetslöshetskassor.
Bestämmelser om arbetslöshetskassor finns i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

Grundförsäkringen

6 §   Ersättning enligt grundförsäkringen lämnas till den som
   - inte är medlem i en arbetslöshetskassa, eller
   - är medlem i en arbetslöshetskassa men inte uppfyller de villkor som gäller för rätt till en inkomstrelaterad ersättning.

Ersättningen lämnas tidigast den dag den arbetslöse fyller 20 år. Lag 1998:1783).

Inkomstbortfallsförsäkringen

7 §   Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas till den som har varit medlem i en arbetslöshetskassa under minst tolv sammanhängande månader, under förutsättning att medlemmen efter det senaste inträdet i kassan har uppfyllt arbetsvillkoret enligt 12-14 §§ (medlemsvillkor).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om vissa avbrott i medlemskapet som arbetslöshetskassan ska bortse från när medlemsvillkoret prövas. Lag (2020:218) .

8 §   Personer som omedelbart före inträdet i en arbetslöshetskassa har varit medlemmar i en annan sådan kassa får för uppfyllandet av medlemsvillkoret tillgodoräkna sig tid i den kassan.

Källa: http://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1997-238.html

Övergångsbestämmelser

2020:217

  1. Denna lag träder i kraft den 13 april 2020.

  2. Bestämmelsen i 7 § i den nya lydelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 mars 2020.

  3. […]

  4. För ersättningsperioder som har beviljats före ikraftträdandet gäller 7 § […] i den äldre lydelsen.

2020:218

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för medlemsmånader som har påbörjats före ikraftträdandet.

Förordning

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Allmänna bestämmelser

2 a §   Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om att vissa arbeten utförda utomlands skall jämställas med arbete i Sverige enligt 3 § andra stycket lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Förordning (2006:511).

Avbrott i medlemskapet

2 b §   När arbetslöshetskassan prövar om en sökande har uppfyllt medlemsvillkoret i 7 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, ska den bortse från avbrott i medlemskapet som understiger en kalendermånad, under förutsättning att den sammanlagda avbrottstiden inte överstiger åtta veckor. Detta gäller dock inte avbrott som beror på beslut om uteslutning enligt 37 § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Förordning (2018:109).

Källa: http://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1997-835.html

Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2018:2) om arbetslöshetsförsäkring

Kap. 2 Arbetsvillkoret

Arbete utomlands i länder utanför EU och EES-området samt Schweiz

8 § Följande arbeten utomlands ska arbetslöshetskassan jämställa med arbete i Sverige och tillgodoräkna den sökande när arbetsvillkoret prövas:

  1. arbete hos en arbetsgivare med säte i Sverige, om lön betalas ut från Sverige,
  2. tjänstgöring vid svenska Försvarsmaktens utlandsstyrka,
  3. biståndsarbete som Sida eller någon annan svensk statlig myndighet står lönekostnaderna för, eller
  4. arbete hos Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet eller organ som är knutna dit.

Förarbete

Medlemsvillkoret, tillfälliga regler under 2020

Under 2020 gäller tillfälliga regler vid prövning av medlemsvillkoret för att stimulera till inträde i arbetslöshetskassorna och för att öka möjligheten för människor att få inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. I propositionen uttalade regeringen följande:

För att stimulera till inträde i arbetslöshetskassorna och därmed öka möjligheten för människor att få inkomstrelaterad ersättning vid arbetslöshet föreslås att medlemsvillkoret tillfälligt ändras. Vid prövning av medlemsvillkoret bör den sökande för varje medlemsmånad tillgodoräknas ytterligare tre månader. På så vis uppfylls medlemsvillkoret redan efter tre månaders faktiskt medlemskap i en arbetslöshetskassa. Detta föreslås gälla under perioden mars–december 2020 […]. 

(Prop. 2019/20:146 s. 19)

 

Regeringen konstaterar att det av den föreslagna bestämmelsen följer att samtliga sökande vars rätt till arbetslöshetsersättning prövas under den tid som det tillfälliga medlemsvillkoret gäller bör få sin ansökan prövad enligt de tillfälliga bestämmelserna, även om den sökande skulle ha uppfyllt medlemsvillkoret enligt de ordinarie reglerna.

(Prop. 2019/20:146 s. 19)

Rättspraxis

Sammanhängande medlemskap efter utträde på grund av bristande betalning

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att den enskilde har ett sammanhängande medlemskap även när den enskilde har beviljats utträde från den tidigare arbetslöshetskassan på grund av bristande betalning.

Den sökande beviljades utträde ur arbetslöshetskassan den 31 augusti 2008 på grund av bristande betalning och beviljades inträde i  arbetslöshetskassan den 1 september 2008.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att den sökande före inträdet i arbetslöshetskassan hade varit medlem i en annan arbetslöshetskassa. Domstolen fann därför att den sökande fick tillgodoräkna sig tid i den tidigare arbetslöshetskassan för att uppfylla medlemsvillkoret. Som regelverket var utformat saknade det betydelse vilket skäl som hade föranlett utträdet ur den tidigare arbetslöshetskassan. (HFD 2012 ref 14, mål nr 7455-10).

Medlemsvillkoret vid arbete utomlands

Regeringsrätten har prövat rätten att behålla medlemskapet i en svensk arbetslöshetskassa vid arbete utomlands. Då personen hade fortsatt att betala medlemsavgifter till arbetslöshetskassan och varken hade blivit utesluten eller hade utträtt ur arbetslöshetskassan ansåg Regeringsrätten att personen hade behållit medlemskapet i sin svenska arbetslöshetskassa under tiden då personen hade arbetat i ett annat EU-land. Regeringsrätten konstaterade att personens svenska försäkringsskydd upphörde när hon började arbeta i det andra landet enligt lagvalsreglerna i EG-förordning 1408/71. Som reglerna var utformade fanns det dock, enligt Regeringsrätten, inget hinder för den enskilde att vara medlem i en arbetslöshetskassa, även om medlemskapet av någon anledning inte skulle medföra rätt till försäkringsskydd. (RÅ 2008 ref. 90, mål nr 494-08).