IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Avsnitt 15 - Omprövning och överklagande

Omprövning och överklagande enligt 49-65 §§ ALF. Avsnittet tar också upp överklagande i ärenden om rätt till ersättning, överklagande i ärenden om utfärdande av intyg, gemensamma bestämmelser om överklagande, omprövning och ändring samt beräkning av lagstadgad tid.

I detta avsnitt återges endast de paragrafer som har relevans i avsnittet. Vidare återges paragraferna enligt den senaste lydelsen i SFS respektive IAFFS. Det kan därför finnas övergångsbestämmelser i tidigare författningar som fortfarande gäller. Se riksdagens, regeringens och IAF:s webbsidor för ytterligare information om författningstexten respektive övergångsbestämmelser.

Lag

Ändring i lag

Lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid: Ändring i 2 §, andra stycket, punkt 2.

Lag

Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid

1 §   Då enligt lag eller särskild författning tid skall räknas efter vecka, månad eller år, varde den dag för slutdag ansedd som genom sitt namn i veckan eller sitt tal i månaden motsvarar den, från vilken tidräkningen börjas. Finnes ej motsvarande dag i slutmånaden, varde den månadens sista dag ansedd för slutdag.

2 §    /Upphör att gälla U:2022-10-01/ Infaller den tid, då enligt lag eller särskild författning en åtgärd senast ska vidtas, på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, får åtgärden vidtas nästa vardag.

Första stycket gäller inte i fråga om
   1. de frister för häktningsframställning och häktningsförhandling som anges i 24 kap. 12 och 13 §§, 17 § fjärde stycket och 19 § rättegångsbalken, och
   2. den frist för sammanträde som anges i 19 § andra stycket lagen (1988:688) om kontaktförbud och som gäller
      a) i ärende om kontaktförbud avseende gemensam bostad, och
      b) i ärende om förbud enligt 3 kap. 5 § första stycket 2 lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder. Lag (2015:643) .

2 §    /Träder i kraft I:2022-10-01/ Infaller den tid, då enligt lag eller särskild författning en åtgärd senast ska vidtas, på en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, får åtgärden vidtas nästa vardag.

Första stycket gäller inte i fråga om
   1. de frister för häktningsframställning och häktningsförhandling som anges i 24 kap. 12 och 13 §§, 17 § fjärde stycket och 19 § rättegångsbalken,
   2. den frist för sammanträde som anges i 19 § andra stycket lagen (1988:688) om kontaktförbud och som gäller
      a) i ärende om kontaktförbud avseende gemensam bostad, och
      b) i ärende om förbud enligt 3 kap. 5 § första stycket 2 lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder, och
   3. den frist för övervakningsnämndens prövning av Kriminalvårdens beslut om tillfälligt omhändertagande som anges i 26 kap. 22 § och 28 kap. 11 § brottsbalken.
Lag (2022:931) .


Källa: http://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1930-173.html

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Överklagande i ärenden om rätt till ersättning

49 §   Beslut av en arbetslöshetskassa i ärenden om rätt till ersättning enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, om inte annat följer av lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt. Behörig förvaltningsrätt är den inom vars domkrets klaganden var folkbokförd vid tidpunkten för beslutet. Om han eller hon inte var folkbokförd i Sverige är behörig förvaltningsrätt den inom vars domkrets det första beslutet i saken har fattats. Lag (2013:96) .

50 §   Arbetslöshetskassans beslut får inte överklagas av en enskild innan kassan har omprövat sitt beslut enligt 61 §. Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, skall överklagandet anses som en begäran om omprövning.

51 §   Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får, även till förmån för enskild part, överklaga en domstols och en arbetslöshetskassas beslut i ärenden som avses i 49 §.
Lag (2002:545) .

Överklagande i ärenden om utfärdande av intyg

52 §   Beslut av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen i ärenden om utfärdande av intyg enligt 48 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Lag (2002:545) .

Gemensamma bestämmelser om överklagande

53 §   Ett beslut skall överklagas skriftligt.

I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas och den ändring av beslutet som begärs.

54 §   Skrivelsen med överklagandet skall ges in till den instans som har meddelat beslutet. Skrivelsen skall ha kommit in till den instansen inom två månader från den dag klaganden fick del av beslutet eller, om överklagandet anförts av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen eller en arbetslöshetskassa, inom två månader från beslutets dag. Lag (2002:545) .

55 §   Den instans som har meddelat det överklagade beslutet prövar om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid.

Om skrivelsen har kommit in för sent, skall den avvisas utom när
   1. förseningen beror på att den instans som har fattat det överklagade beslutet har lämnat klaganden en felaktig underrättelse om hur man överklagar, eller
   2. skrivelsen inom tiden för överklagande har kommit in till den instans som skall pröva överklagandet.

I fall som avses i 2 skall den instans dit skrivelsen kommit vidarebefordra den till den instans som har meddelat beslutet och samtidigt lämna uppgift om vilken dag skrivelsen kom in till den högre instansen.

56 §   Om skrivelsen med överklagandet inte avvisas enligt 55 § andra stycket, skall den instans som har meddelat det överklagade beslutet lämna över denna och övriga handlingar i ärendet till den instans som skall pröva överklagandet.

57 §   Beslut enligt denna lag från en arbetslöshetskassa, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen eller en domstol gäller omedelbart, om inte något annat har angetts i beslutet eller bestämts av den instans som skall överpröva beslutet.
Lag (2002:545) .

58 §   I ett mål där en enskild part överklagar en arbetslöshetskassas beslut är kassan den enskildes motpart.

59 §   Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får överta en arbetslöshetskassas uppgift att i förvaltningsrätten och kammarrätten föra det allmännas talan.

Inspektionen för det allmännas talan i Högsta förvaltningsdomstolen. Lag (2010:1449) .

60 §   Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2013:96) .

Omprövning och ändring

61 §   Beslut av en arbetslöshetskassa i ärenden som sägs i 49 § skall omprövas av kassan, om det begärs av den enskilde som beslutet angår.

Detta gäller inte om arbetslöshetskassan redan har ändrat beslutet med stöd av 63 §.

62 §   Bestämmelserna i 53-56 §§ om överklagande skall tillämpas i fråga om en begäran om omprövning.

63 §   En arbetslöshetskassa skall utan begäran ändra sitt beslut i ärenden som sägs i 49 § och som inte överprövats av en högre instans, om
   1. beslutet på grund av skrivfel, räknefel eller annat sådant förbiseende innehåller uppenbar oriktighet,
   2. beslutet har blivit oriktigt på grund av att det fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag, eller
   3. beslutet har blivit oriktigt på grund av en uppenbart felaktig rättstillämpning eller någon annan liknande orsak.

En ändring enligt första stycket behöver inte göras, om oriktigheten är av ringa betydelse.

64 §   En ändring med stöd av 63 § av ett beslut får inte göras sedan mer än två år förflutit från den dag då beslutet meddelades.

Ett beslut får ändras även efter det att tiden har gått ut, om det först därefter har kommit fram att beslutet har fattats på uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag eller om det finns andra synnerliga skäl. 65 § Vid omprövning enligt 61 § får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

Vid ändring enligt 63 § får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel, om det finns synnerliga skäl mot det.

Källa: http://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1997-238.html

Övergångsbestämmelser

2013:96

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013
  2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet

Rättspraxis

Rättidsprövning

Arbetslöshetskassan beslutade att avvisa ett överklagande med motiveringen att den klagande inte skickat in överklagandet i original och att överklagandet inte var egenhändigt undertecknat samt att det saknades fullmakt för ombudet. Arbetslöshetskassan prövade inte om överklagandet inkommit inom rätt tid. Förvaltningsrätten avslog överklagandet av avvisningsbeslutet. Kammarrätten har i beslut konstaterat att det enligt 54-56 §§ ALF inte ankommer på arbetslöshetskassan att göra något annat än att pröva om överklagandet kommit in i rätt tid. Eftersom någon sådan prövning inte gjorts beslöt kammarrätten att återförvisa målet till arbetslöshetskassan för sådan prövning. (Kammarrätten i Stockholms beslut den 11 november 2011 i mål nr 3588-11)

Ett överklagande som inkommit inom föreskriven tid via e-post anses inkommet i rätt tid. (Kammarrättens i Stockholm beslut den 5 december 2008 i mål nr 7887-08)

Lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid ska tillämpas vid prövning av om en åtgärd företagits inom lagstadgad tid. (Kammarrättens i Stockholm beslut den 26 juni 2008 i mål nr 3276-08)

Talerätt

Regeringsrätten avvisade arbetslöshetskassans överklagande eftersom det enligt 59 § ALF endast är AMS (numera IAF) som kan föra det allmännas talan i Regeringsrätten. (RÅ 2002 not 124, i mål nr 5058-2002)