IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Avsnitt 7 - Avdrag för pension m.m.

Samordning av arbetslöshetsersättning och pension eller annan ersättning från någon annan än arbetslöshetskassan enligt 31 - 33 §§ ALF. Avsnittet handlar också om tillfällig arbetslöshetsersättning och schablonberäkning för långvarigt sjukfrånvarande.

I detta avsnitt återges endast de paragrafer som har relevans i avsnittet. Vidare återges paragraferna enligt den senaste lydelsen i SFS respektive IAFFS. Det kan därför finnas övergångsbestämmelser i tidigare författningar som fortfarande gäller. Se riksdagens, regeringens och IAF:s webbsidor för ytterligare information om författningstexten respektive övergångsbestämmelser.

Föreskrift

Ny föreskrift

Ny föreskrift om arbetslöshetsförsäkring, IAFFS 2018:2. Den tidigare föreskriften, IAFFS 2016:3 upphör därmed att gälla.

Lag

Ändring i lag och förordning om arbetslöshetsförsäkring

Lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 31 och 32 §§, övergångsbestämmelser. 33 § upphör att gälla. Förordning (1997:835 om arbetslöshetsförsäkring: Ändring i 5 §, övergångsbestämmelser.

Lag

Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Inkomstrelaterad ersättning

31 §   Om en sökande med anledning av arbetslöshet fortlöpande får ersättning från någon annan än arbetslöshetskassan, får dagpenning lämnas med högst skillnaden mellan det högsta belopp som får lämnas enligt 26 och 27 a-30 §§ och ersättningen. Lag (2018:107) .

Avdrag på dagpenningen

32 §   Om en sökande får allmän ålderspension eller annan pension som lämnas på grund av förvärvsarbete, ska dagpenningen minskas med pensionen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om hur pensionen ska omräknas till dagsbelopp. Lag (2018:107) .

Källa: http://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1997-238.html

Övergångsbestämmelser  

2009:666

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009. (---)
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ersättningsperioder som beviljats före ikraftträdandet. 

2018:107

  1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2018.
  2. Bestämmelserna i 26, 31 och 32 §§ i den äldre lydelsen och bestämmelserna i de upphävda 27 och 33 §§ gäller fortfarande för arbetslöshetsersättning som avser tid före ikraftträdandet.

Förordning

Förordning (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Beräkning av dagsbelopp vid samordning med pension

5 §   När dagpenningen ska minskas med pension enligt 32 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, räknas pensionen om till ett dagsbelopp som är 1/22 av pensionsbeloppet per månad. Om pensionen anges i belopp per år, ska pensionen först omräknas till pensionsbelopp per månad genom att årspensionen divideras med 12.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter om hur pension, som avser annan tid än månad eller år, ska omräknas till ett dagsbelopp.
Förordning (2018:109).

Övriga bestämmelser

31 §   Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får meddela föreskrifter för verkställigheten av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och denna förordning.
Förordning (2003:1110).


Källa: http://data.riksdagen.se/dokument/sfs-1997-835.html

Övergångsbestämmelser

2010:1700

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
  2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om dagpenning som avser tid före ikraftträdandet.
  3. Om sökandens rätt till sjukersättning eller sjukpenning har upphört före ikraftträdande ska bestämmelserna i 19 g och 19 h §§ avse fastställd antagandeinkomst respektive fastställd sjukpenninggrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Föreskrift

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2018:2) om arbetslöshetsförsäkring

Kap. 5 Inkomstrelaterad ersättning

Pensionsavdrag

Omräkning av pensionsavdrag

 5 § Ett fastställt pensionsavdrag ska gälla till dess att en arbetslöshetskassa begär en anmälan om arbetslöshet. Pensionsavdraget räknas om dessförinnan endast om den sökande har fått en väsentlig förändring av sin pension.

Förarbete

Avdrag för pension och annat av pensionskaraktär

I förarbetena till den gamla lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring anförde departementschefen följande om vilka pensioner som ska påverka ersättningsrätten, samt om arbetslöshetskassan ska göra pensionsavdrag för en person som har tillerkänts pension men avstått från den:

När det gäller vilka pensioner som ska påverka ersättningsrätten så vill jag, i likhet med kommittén, inte föreslå några ändringar i förhållande till nuläget. Även i fortsättningen bör således avdrag göras vid, förutom ålderspension från folkpensioneringen och den allmänna tilläggspensioneringen, endast ålderspension som utgår på grund av förvärvsarbete. Jag vill betona att med det sistnämnda avser jag inte bara ersättningar som benämns pension utan även ersättningar med andra benämningar men som uppenbarligen har karaktär av pension till följd av förvärvsarbete. För att pensionsavdrag ska göras ska det räcka med att den försäkrade har tillerkänts pension. En försäkrad som frivilligt avstår från att lyfta pensionen ska inte därigenom kunna slippa avdrag.

(Prop. 1987/88:114 s.29)

I förarbetena till den nuvarande lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring anförde regeringen följande:

Genom förslaget att arbetslöshetsförsäkringen ska vara en sammanhållen försäkring och som ett led i att göra försäkringen enklare föreslår regeringen en gemensam syn på den som har pension och söker arbetslöshetsersättning. Samma regler för samordning med pension ska gälla för grundbeloppet och den inkomstrelaterade ersättningen. Dessa regler bör vara de som nu gäller inom arbetslöshetsförsäkringen. Detta innebär t.ex. att den reduktion på grund av änke- eller änklingspension som finns i KAS, inte ska tillämpas vid dagpenning i form av grundbelopp. När det gäller andra bidragsformer t.ex. förtidspension, sjukbidrag och delpension ska de vid grundbelopp behandlas på samma sätt som idag sker inom arbetslöshetsförsäkringen.

Regeringen föreslår när det gäller ålderspension i form av folkpension, allmän tilläggspension eller annan pension som lämnas på grund av förvärvsarbete att dagpenningen ska sättas ned med 1/260 av årspensionen. Detta ska göras både i de fall då dagpenning lämnas i form av grundbelopp och i form av inkomstrelaterad ersättning. 

Vid inkomstrelaterad ersättning ska i dessa fall fortfarande dagpenningen utgöra högst 65 procent av den sökandes dagsförtjänst. Skulle dagpenningen därvid bli lägre än om den sökande i stället skulle ha sökt grundbelopp ska dagpenningen fastställas till detta belopp före det att pensionsavdrag görs.

(Prop. 1996/97:107 s. 116–117) 

Rättspraxis

Tillerkänd pension som har skjutits upp

Frågan i målet är om arbetslöshetskassan ska göra avdrag på dagpenningen när den försäkrade har skjutit upp uttaget av tillerkänd pension. Den försäkrade hade tillerkänts ålderspension i form av tjänstepension, men hade avsagt sig denna. Kammarrätten ansåg i likhet med AMS, som var klagande, att arbetslöshetskassans beslut att göra avdrag för pensionen var riktigt. Det hade inte någon betydelse att den försäkrade frivilligt hade avstått från rätten till pensionen. (Kammarrättens i Stockholm dom den 15 augusti 2002 i mål nr 1065-2001). 

Tillerkänd pension som har återkallats

Den enskilde hade tillerkänts och tagit ut ålderspension från Försäkringskassan under januari och februari 2007. Sedan arbetslöshetskassan hade beviljat honom arbetslöshetsersättning från och med den 1 januari 2007 återkallade han sin ålderspension. Frågan i målet var om pensionen skulle samordnas med arbetslöshetsersättningen efter den 1 mars 2007 då han återkallade pensionen. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att den försäkrade hade tillerkänts pension genom att han hade ansökt om och beviljats ålderspension samt börjat uppbära pensionsutbetalningarna. Att den försäkrade senare hade återkallat pensionsuttaget innebar inte att pensionen inte längre skulle anses tillerkänd och att samordningen skulle upphöra. Samordningen skulle därför fortsätta även efter återkallandet och den försäkrade blev därmed återbetalningsskyldig. (Högsta förvaltningsdomstolens dom den 23 maj 2011 i mål nr 3384-10). 

Samordning med ålderspension

Frågan i målet var om den sökande skulle vara återbetalningsskyldig för sin underlåtenhet att informera arbetslöshetskassan om ett förtida uttag av ålderspension.

Den sökande gjorde ett förtida uttag av sin ålderspension från och med januari 2003. Från och med den 3 november 2003 fick hon även arbetslöshetsersättning. Vid nyanmälan om arbetslöshet uppgav den sökande att hon inte tillerkänts pension eller annan form av ersättning som grundade sig på tidigare arbete.

Regeringsrätten fann att den enskilde hade orsakat att arbetslöshetsersättning hade lämnats med för högt belopp genom att inte uppge att hon hade tillerkänts allmän ålderspension. Det belopp som hade betalats ut för mycket skulle därmed betalas tillbaka. (RÅ 2010 not 101, mål nr 44-07). 

Samordning av tjänstepension

Frågan i målet var om den sjukpension som den enskilde hade fått var en sådan tjänstepension, som skulle samordnas med arbetslöshetsersättningen, d.v.s. om den omfattades av 5 § ALFFo. Kammarrätten anförde följande:

Den sjukpension som (...) erhåller från Alecta betalas ut så länge han erhåller sjukersättning, dock max upp till 65 års ålder. Det är kammarrättens bedömning att denna ersättning inte ska jämställas med sådan tjänstepension som enligt 5 § ALFFo ska reducera hans arbetslöshetsersättning.

(Kammarrättens i Göteborg dom den 13 februari 2008
i mål nr 2007-07).

Samordning av pension samt eftergift av återkrävt belopp

Förvaltningsrätten fann att sökanden genom underlåtenhet att fullgöra sin uppgifts – och anmälningsskyldighet orsakat att arbetslöshetsersättning betalats ut med för högt belopp. Sökanden var därför återbetalningsskyldig. Förvaltningsrätten eftergav en fjärdedel av det återkrävda beloppet.

Kammarrätten fann att både premiepensionen och ålderspensionen skulle samordnas. Enligt Kammarrättens mening kunde den omständigheten att sökanden inte uppburit några utbetalningar av ålderspensionen, mot bakgrund av det tydliga uttalandet i förarbetena till tidigare gällande lagen (1973:370), inte medföra någon annan bedömning än att den sökande måste ansetts ha tillerkänts ålderspension fr.o.m. den 1 juli 2009 redan genom beviljandet av ålderspensionen. Den sökandes arbetslöshetsersättning skulle därför samordnas med den tillerkända ålderspensionen. Kammarrätten fann avslutningsvis att några särskilda skäl att bevilja ytterligare eftergift inte framkommit. (Kammarrätten i Stockholms dom den 14 oktober 2013 i mål nr 6651-12).